Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

SP Trätek sprider kunskap för att vidareutveckla träbyggnadstekniken

Kronoberg, Dalarna och Västerbotten är tillsammans med Västra Götalandsregionen de drivande regionerna i den riksomspännande satsningen Trästad 2012. I samband med att projektet initierades föddes också Träbyggnadsakademin där Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet samverkar med SP Trätek, en del av Sveriges tekniska forskningsinstitut. Ambitionen är att verka för en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad där nya forskningsresultat kommer till nytta för att utveckla träbyggnadstekniken.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en omfattande verksamhet som sträcker sig över ett antal profilområden för forskning och utveckling. Att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och samtidigt främja näringslivets konkurrenskraft hör till SP:s huvudåtagande. Med lång erfarenhet inom området driver SP Trätek delar av utvecklingen inom hållbart byggande av bostäder, fastigheter och robusta konstruktioner som exempelvis broar, allt i trä.

Sprider positivism för träbyggandet
SP Trätek vill verka för ett ökat träbyggande och arbetar därför med att sprida kunskap om träets fördelaktiga egenskaper som byggnadsmaterial samt olika byggtekniker och planeringsprocesser som lämpar sig speciellt för trä. Den största delen av verksamheten består av forskning och utveckling, och en hel del projekt görs inom ramarna för Trästad 2012.
– Vi har haft ett flertal mycket lyckade sammankomster i träbyggnadsregionerna med olika workshops och seminarier, berättar Per-Erik Eriksson som leder Träbyggnadsakademin. Vi är speciellt glada över att aktiviteterna är så pass välbesökta av aktörer i branschen, vilket är viktigt för att skapa en generell positivism för träbyggandet.

Forskning som stärker näringslivet
SP står för objektivitet och ambitionen är att tillgängliggöra forskningsresultat som stärker näringslivet. SP Trätek omfattar alla delar av den hållbara byggprocessen inklusive utveckling av nya byggsystem, mätteknik och processtyrning för träindustrin. Man har även laboratorier för att kunna bedriva forskning och utveckling inom trä- och verkstadsindustrin.
Trä har många fördelar som byggmaterial. Förutom träets stora fördelar då det gäller att bygga industriellt, snabbt och rationellt så är trä också det bästa man kan välja ur miljösynpunkt. Som förnyelsebar råvara är trä koldioxidneutralt, det binder koldioxid som finns i den omgivande atmosfären när träden växer, lagrar det under hela träproduktens livslängd och släpper sedan ut samma mängd vid förbränning vid produktens slutöde.
Genom att ersätta andra material som exempelvis stål, betong och aluminium ger träet ett väsentligt bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser och genom att restprodukten kan ersätta fossil energi vid slutlig förbränning minskas utsläppen ytterligare. Trä lämpar sig också som byggnadsmaterial för energisnåla hus.

Framtid – den biobaserade staden?
SP arbetar långsiktigt, när det gäller industriellt träbyggande för flervåningshus så har SP Trätek bedrivit forskning och utveckling under minst 20 års tid.
– Redan nu har vi börjat fundera över framtidsprojekt för att ta tillvara på den stora bioråvara som står till förfogande. I framtiden kan det med stor sannolikhet bli tal om den biobaserade staden, där både hela byggnaden och dess energiförsörjning baseras på biobaserade råvaror från exempelvis skogen, spekulerar Per-Erik Eriksson.
Ett ökande intresse för träbyggnadsteknik gör en enorm skillnad för den hållbara samhällsutvecklingen. SP Trätek har för avsikt att driva utvecklingen vidare och växa inom träbyggande, en utveckling som ska ske i nära samverkan med akademi och industri.