Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Språk och kulturstudier starkt sammanlänkade vid Karlstads universitet

Med tanke på dagens tydliga internationaliseringsprocess blir språk- och kulturkunskaper allt viktigare kompetenser inom alla branscher. Att studera språk handlar om att tillgodogöra sig de verktyg som behövs för att kunna interagera med omvärlden och skapa förtroendebaserade relationer. Vid Karlstads universitet består språkutbildningen av skarpa inslag av kulturrelaterade studier som ökar förståelsen för språket och de miljöer där det talas. Avdelningen för språk erbjuder kurser inom ämnena engelska, interkultur, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Forskning bedrivs inom samtliga utbildningsområden.

Karlstads universitet har ett rikt utbud på språkområdet bestående av fristående kurser på både campus och distans, som heltids- och deltidsstudier samt som kvällskurser och sommarkurser. En betydande del av avdelningens verksamhet utgörs av lärarutbildningsprogrammens kurser och samtliga ämnen är involverade i olika former av uppdragsutbildning.

Språk och kultur hand i hand
Engelska som universitetsämne handlar till stor del om studier av språket och dess bruk. Det handlar också i hög grad om studier av engelskspråkiga kulturer och dess kulturyttringar som exempelvis litteratur, film och massmedia. Grundutbildningen i engelska står på tre ben: språkvetenskap, språkfärdighet och litteratur- och kulturstudier. Utbildningarna i spanska och svenska ges på liknande sätt. Inom svenska som andraspråk utvecklas nya grenar som på sikt kan bli intressanta forskningsområden.
– Vi ser att intresset för svenska som andraspråk växer, och att allt fler yrkesverksamma lärare vill gå kvälls- eller distanskurser inom ämnet, berättar prefekt Jessica Eriksson.
Utbildningsområdet interkultur omfattar framförallt skapande av internationella relationer, kunskaper som är viktiga för att man ska kunna göra karriär internationellt. Det räcker inte med enbart goda språkkunskaper för att skapa förtroende i affärsrelationer, man måste kunna möta internationella affärspartners med förståelse för deras kultur.

Mångvetenskaplig forskningsplattform
En stor del av forskningen som bedrivs vid avdelningen har anknytning till lärarutbildningen och det didaktiska. Engelska är ett forskarutbildningsämne med inriktning mot såväl språkvetenskap som litteraturvetenskap. Många av avdelningens lärare är involverade i olika forskningsprojekt och en del medverkar också i olika nationella och internationella forskargrupper.
Estetisk-filosofiska fakultetens kulturvetenskapliga forskarmiljö berör huvudsakligen kulturvetenskapliga områden, såsom forskning relaterat till litteraturvetenskap inom svenska som engelska, filmvetenskap och interkultur.
Vid avdelningen för språk finns också Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), en mångvetenskaplig forskningsplattform som samlar de lärare och forskare som intresserar sig för didaktik kopplat till språk- och litteraturvetenskap.