Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

St1 Raffinaderi ett modernt energiföretag i Göteborg

St1 Gruppen grundades 1995 som en verksamhet inom oljebranschen i Finland och har därefter expanderat med verksamheter även i Norge och Sverige.
Företaget är i ständig utveckling med visionen att vara den ledande producenten och leverantören av CO2-medveten energi.

St1 Refinery AB har en årlig genomsättning av cirka fyra miljoner ton råolja. Företaget producerar ungefär en femtedel av Sveriges behov av drivmedel och bränslen. Dessutom exporteras en del av raffinaderiets produktion för den internationella marknaden.

Raffinaderiet grundades 1947, av Stora Kopparberg och Rederi AB Transatlantic, under det gemensamma namnet Koppartrans. 1964 köptes raffinaderiet av Shell och var i dess ägo till december 2010, då det köptes av det finska energibolaget St1. Raffinaderiet är beläget på Hisingen i Göteborg och har cirka 200 anställda.

Verksamhet pågår dygnet runt alla dagar på året. Företaget producerar gasol (LPG) för processindustrin, bensin, flygbränsle för både civilt och militärt bruk och diesel. Diesel tillverkas dels som MK1, som är ett specifikt miljöbränsle för den svenska fordonsmarknaden och dels som diesel kvaliteter anpassade för den övriga Europeiska marknaden. Dessutom produceras produkter för industriella ändamål samt för fartygsbränslen.

– Vi var pionjärer i Europa när det gäller att tillvarata den spillvärme som blir över i vår produktion. 1980 startade våra leveranser av fjärrvärme till Göteborgs stad och vid denna tid var detta ett av Europas största energisparprojekt. Idag är det cirka 70 000 lägenheter i Göteborg som värms upp med vår spillvärme, berättar Bo-Erik Svensson, VD på St1 Refinery AB.

Betydande expansion
St1 Gruppen har expanderat kraftigt sedan starten:
• 1997 etablerade St1 en automatkedja i Finland
• 2007 förvärvades ExxonMobils finska dotterbolag, Oy Esso AB, av St1
• 2009 förvärvade St1 Norsk Hydro Olje AB (Sverige) och Statoil Automat AS (Norge)
• 2010 köpte St1 Shells verksamheter i Finland (Oy Shell) och Sverige (AB Svenska Shell och Shell Raffinaderi AB).

Förutom produktion och försäljning av oljebaserade drivmedel och bränslen är St1 verksamt inom förnyelsebar energi i form av framställning av biobränslen och vindkraft.

St1 har egen produktion av bioetanol enligt ett eget koncept, i produktionsanläggningar i Finland.
Bioetanolen framställs från överskott av industriella restprodukter vilket ger en etanol som förutom att uppfylla alla hållbarhetskrav även ger ett mycket lågt CO2 innehåll.

När det gäller vindkraft, är St1 involverat i uppbyggnaden av vindkraftsparker i Finland. För närvarande uppförs 25 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 75 MW och ytterligare kapacitet är planerad att uppföras. Man har även intresse av att etablera sig på den svenska marknaden med vindkraftverk.

Medveten energi
Verksamheterna inom St1 ska bidra till gruppens övergripande vision att vara den ledande producenten och leverantören av koldioxidmedveten energi. St1s målsättning är att utveckla och kommersialisera funktionella och miljömässigt hållbara energilösningar samt tillhandahålla dessa lösningar på ett lönsamt sätt och därigenom bidra till minskade utsläpp av CO2.

Som exempel kan nämnas en nyligen genomförd satsning på att använda naturgas som raffinaderibränsle, vilken reducerar CO2-utsläppen med en mängd som motsvarar de årliga utsläppen från ca 10 000 personbilar.

St1 har 580 stationer geografiskt spridda i hela Sverige, där man kan tanka bensin, diesel och E85. Alla stationerna uppfyller de senaste miljökraven.

I de fordonsbränslen vi producerar, blandar vi i
förnyelsebara bio komponenter, t.ex. etanol i bensin, vilket är ett steg i att minska den fossila andelen i bränslet och därmed reducera CO2-utsläppen säger Bo-Erik Svensson och Linda Werner, som är teknisk chef på St1.

St1-koncernen har en uttalad miljöpolicy och raffinaderiet var tidigt ute med att miljöcertifiera sig enligt både ISO 14001 och EMAS (Eco Management Audit Scheme).