Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stena RoRos signum: anpassning av fartyg till nya marknader

Stena Roro är en av världens främsta aktörer när det gäller utveckling av nya, innovativa koncept inom roro-branschen. Företaget chartrar ut roro- och ropax-fartyg över hela världen, och är genom sin starka närvaro en drivande samarbetspartner för flera av världens ledande befraktningsrederier. Stena Roro levererar inte enbart tonnage, företaget erbjuder en hel sfär av värdefulla tjänster som omfattar allt från konsult tjänster till ombyggnad och nybyggnad av fartyg. Speciellt utmärkande är förmågan att snabbt ställa om efter rådande behov och anpassa fartygen efter kundens behov.

Stena RoRo utmärker sig framförallt genom att man framgångsrikt anpassar fartygen till nya marknader och regelförändringar.
– Vi är ofta tidigt ute och ser till att möta marknadens krav utan dröjsmål. Som exempel förlänger vi en del fartyg och ökar därmed kapaciteten utan att höja driftskostnaden avsevärt, berättar Per Westling, VD Stena RoRo.
Intresset har ökat på senare år när det gäller just kapacitetsändringar av fartyg, det innebär bl.a. att man inte behöver sätta in nytt tonnage utan kan köra med samma enheter fast med högre kapacitet – något som svarar bra mot marknadens ökade miljökrav samt eftersträvan att ständigt effektivisera och kapa bränslekostnader per transporterad enhet.

Bevakar marknaden
Eftersom det finns ett begränsat antal fartyg att tillgå så är det viktigt att man kan specialanpassa det tonnage som finns. Att binda upp stora kapital genom investering i helt nya fartyg har inte varit önskvärt med tanke på den senaste finanskrisen. I många fall har det inte ens varit en möjlighet för en del aktörer.
– Vi har gjort det till vårt signum att anpassa våra fartyg efter kundernas krav, oavsett konjunktur. Eftersom vi verkar över hela världen ser marknaden lite olika ut, då ett geografiskt område trappar ner sina investeringar ser vi att ett annat går upp. Vi måste ständigt bevaka marknaden och erbjuda effektiva totallösningar. En utmaning som vi och hela norra Europas handelsflotta står inför är påbudet om de nya svaveldirektiven. Här har vi inom Stena gruppen börjat skissa på en möjlig lösning med test av alternativa bränslen, förklarar Westling.

Alternativa bränslen – en bra lösning?
De stränga svaveldirektiven som ska träda i kraft 2015 ställer till stora bekymmer för aktörer som trafikerar Östersjön och Nordsjön. Debatten om alternativa bränslen har följaktligen blivit brännhet och det diskuteras idag intensivt huruvida operation med lågsvavligt bränsle kommer att vara lönsamt, eller ens tillgängligt i erforderlig omfattning, eller om man helt enkelt ska köra på nya alternativ som exempelvis LNG (flytande gas).
– En omställning till LNG drift för dagens tonnage skulle dock innebära så stora investeringskostnader att det kan uteslutas. LNG kan vara en möjlig lösning för vissa fartyg på vissa rutter om det integreras då fartygen byggs, men för det tonnage som redan tagits i bruk gäller det att hitta andra lösningar.

Pilotprojekt: Stena Scanrail kör på metanol
Stena har återupptagit en gammal diskussion gällande möjligheter att köra motorerna på metanol, och testar för närvarande kombinationen av ny teknik och beprövade metoder på ett fartyg som opererar mellan Göteborg och Fredrikshavn.
– Ordinarie motorer finns naturligtvis kvar, pilotprojektet omfattar test av metanolbränslet med hjälp av två s.k. hjälpmotorer som installerats på Stena Scanrail. Motorerna alstrar elektrisk ström till fartyget och om testerna genererar positiva resultat så kommer vi att ta nästa steg och bygga om en hel färja för framdrift med metanol, avslöjar Westling.

Stena Sfären
Stena Sfären består av de tre helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen. Stena Sfärens fokus ligger på färjelinjer, rederi, offshore drilling, fastigheter, finans, Adactum samt återvinning, miljö och handel.

För mer information om moderbolagen besök gärna www.stena.com. För mer information om Stena Roro besök www.stenaroro.com.