Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stor bredd på psykologutbildningarna: professionsutbildningar med tydliga praktiska inslag kombineras med forskningsinriktade utbildningar med internationellt inslag

Professionsutbildningar vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet har starka inslag av praktisk verksamhet integrerade redan från början. Med det nya beteendevetenskapliga programmet står Institutionen för psykologi också väl rustad för att möta framtidens tuffa konkurrens. För att öka universitetets attraktionskraft internationellt samt lyfta Lund som studieort lanseras nu en mastersutbildning helt på engelska.

Psykologutbildningen har funnits länge i Lund och har nydanats flera gånger under resans gång. Idag råder skarpa praktiska inslag varvat med teori. Detsamma gäller för det beteendevetenskapliga programmet som öppnar möjligheter för många olika professioner med stort antal valbara kurser inom psykologi, sociologi och pedagogik. Vid Institutionen för psykologi erbjuds även den yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen psykoterapeutprogrammet samt ett stort antal fristående kurser dels för den som har siktet inställt på en masterexamen i psykologi och dels för den som läser en annan utbildning och vill spetsa med psykologi.

Psykologutbildning
Vid landets psykologutbildningar får studenter bedriva samtalsterapi i egen regi under utbildningens senare terminer. I Lund betonas det professionella inslaget tidigt, dels genom att man renodlat utbildningen så att det enbart är blivande psykologer som läser tillsammans, och dels genom att man i ett tidigt skede integrerar praktisk verksamhet där studenterna möter verkligheten på ett helt nytt sätt. Samtidigt ges en bred grund att stå på, med möjligheter att utvecklas inom olika grenar inom själva psykologyrket.
– Här i Lund ger vi en typisk generalistutbildning inom psykologi, specialisering sker vanligtvis efter de femåriga studierna då man har sin ettåriga tjänstgöring för att få ut sin legitimation, förklarar Anne-Li Hallin, studierektor psykologprogrammet. Vi satsar på att förse våra studenter med baskunskaper som öppnar fler möjligheter. En bred profil innebär inte enbart fler valmöjligheter, utan även en ökad förståelse för vad som krävs i den valda professionen.

Psykoterapeut – ett framtidsyrke
Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande utbildning med fyra inriktningar: Psykodynamisk psykoterapi, Familjeterapi, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi för vuxna samt en barn- och ungdomsinriktning där hälften av platserna kommer att ha en kognitiv-beteendeinriktning och hälften en psykodynamisk inriktning. Utbildningen ges på halvfart under sex terminer, studenterna är samtidigt yrkesverksamma på halvtid i sin ordinarie tjänstgöring.
– Det råder i nuläget en stor brist på psykoterapeuter och en anledning är att det är för få utbildningsplatser. Psykoterapeututbildningen också en lång utbildning där man först är utbildad psykolog, psykiater eller socionom, och därefter måste läsa vidare för att få ut sin legitimation som psykoterapeut. Dock ser arbetsmöjligheterna mycket goda ut, både på kort och lång sikt, kommenterar Håkan Johansson, studierektor psykoterapeutprogrammet.

Beteendevetenskap – efterfrågas på arbetsmarknaden
Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet grundas på synergier mellan psykologi, sociologi och pedagogik och ger studenterna stor frihet att själva skapa sin egen profil på utbildningen. Programmet har tydliga inslag av praktisk verksamhet: praktiktermin, gästföreläsare från näringslivet, arbetsmarknadsdagar samt möjligheter till ett verksamhetsförlagt projektarbete.
– Beteendevetenskap är ett nytt program här vid Lunds universitet, den första kullen utexamineras nu till våren. Vi håller ett fokus på de praktiska tillämpningarna av beteendevetenskap och är också det enda lärosätet i Sverige som erbjuder en examen i beteendevetenskap, poängterar Mats Dahl, programkoordinator för beteendevetarprogrammet och det nya internationella mastersprogrammet.

Internationellt Mastersprogram
Programmet som startar till hösten har en tydlig forskningsanknytning, såväl praktiskt som teoretiskt, och har fyra valbara inriktningar: Socialpsykologi, Arbets- och organisationspsykologi, Personlighet- och utvecklingspsykologi samt Kognitions- och neuropsykologi. Programmet ges helt på engelska och är en del av Lunds universitets strävan mot ökad internationalisering, något som ökar attraktionskraften för Lund som studieort i global skala.