Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stora Enso Bioenergi AB – företaget som växer

Stora Enso Bioenergi AB är en del av Stora Enso koncernen. Företaget har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och pappersbruk med de biobränsleprodukter de behöver för sin energiproduktion.

Stora Enso Bioenergi säljer även stora volymer till externa kunder såsom fjärr- och kraftvärmeverk. Företaget startade i Åtvidaberg på 80-talet och har idag 55 anställda. Under de två senaste åren har Stora Enso Bioenergis ökat sin omsättning med över 80% och säljer idag biobränsle för mer än 850 miljoner kronor. Detta tack vare hårt arbete med interna processer och tydligare ledarskap.
Stora Enso Bioenergi AB är organiserat i sex distrikt som ansvarar för inköp, upphandling av produktion och försäljning. De tre nordliga distrikten är belägna inom Stora Enso Skogs verksamhetsområde och de tre sydliga distrikten inom Sydveds verksamhetsområde. Huvudkontoret finns i Linköping. VD för Stora Enso Bioenergi är Peter Sondelius.

Inköp och tillverkning
Köp av biobränsle görs från Stora Enso, Sydved, ombud och större markägare. Den viktigaste råvaran är GROT (förkortning för Grenar Och Toppar), som står för 60% av omsättningen. Tillkommer gör energived, RT-flis, stubb och biprodukter. Av det som produceras, levereras 40% till egen industri och 60% säljs till externa Kunder.

Stora Enso Bioenergis produktsortiment
? Skogsbränsle:
? Skogsflis: Består av grenar, toppar och träddelar, även kallad ”GROT”. Levereras flisat efter att ha legat på tork i så kallade ”vältor” vid bilväg under en sommar. Rätt hanterad, den klart mest energieffektiva produkten exkluderat pellets.
? Stubbar: Stubbar är ett sortiment som än så länge inte är speciellt utbrett i Sverige. För att elda stubbar krävs det en panna som tål högre ”askhalter” än de som eldar skogsbränsle. Låg fukthalt.
? Bränsleprodukter från industrin:
? Bark: Levereras riven eller oriven och köps bla från sågverk. Askhalten från bark är oftast högre än från ved eftersom den kan innehålla förore-ningar tex sand. Hög fukthalt.
Torrflis: Flisat virke som uppkommer i justerverket vid sågning, kallas torrflis. Sortimentet håller i stort sett samma kvalitet året om, med låg fukthalt och jämna fraktioner.
Spån: Lejonparten av spånet från sågverken går till pellets- och spånskive-
tillverkare, men den kan även blandas med andra sortiment, som bark och stamvedsflis, för eldning. Hög fukthalt.
? Returträ: Returflis är en råvara som i huvudsak framställs av rivningsvirke. I regel körs rivningsvirket till en kommunal avfallsan-läggning där det sorteras och krossas/flisas. Det är viktigt att särskilja tryckimpregnerat virke från obehandlat och målat eftersom tryckimpregnerat virke frigör farliga föroreningar vid förbränningen.

Företagets tjänster
Stora Enso Bioenergi kan erbjuda följande tjänster till sina leverantörer:
Skotning
Vi säljer denna tjänsten till er som har extra behov att skota grot under sommarsäsongen.
Beståndsflisning
I lövhuggningar, där grenar och toppar borttransporteras innan virket skotas ut. Det ger mervinst i avverkningshanteringen.
Transport
Vi kan på kort tid transportera stora volymer över vårt verksamhetsområde. Allt från lastbil till tåg.
Stubbrytning
Vi kan sälja tjänsten då intresse finns att lyfta stubbar.
Konsultverksamhet
Vi kan utbilda och informera företag som har intresse om mer kunskap inom biobränslehantering. Bl a hur grot skall hanteras från avverkning till bilväg.
IT-tjänster
Vi erbjuder tjänster för förenklad in/utbetalning vid redovisning av biobränsleförsäljning.