Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Strålande tider för kärnkraften

Svenskt kärntekniskt centrum (SKC) är ett samarbete för forskning och utbildning inom kärnteknikområdet. Partners i SKC är kärnkraftverken, Westinghouse, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samt Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet och Chalmers. SKC bidrar årligen med ett basstöd till lärosätena. Därutöver satsar SSM och kärnkraftverken medel direkt för tjänster och forskningsprojekt i universitetens olika verksamheter.

Professor Jan Blomgren är senior expert i kärnkraftsutbildning vid Vattenfall, och föreståndare för SKC. Han blev professor vid 39 års ålder, och var då landets yngsta. Som ett resultat av nya regler och stöd från industri och myndighet finns idag en sund mix av äldre och yngre forskare inom kärntekniken, varav många är duktiga entreprenörer.

Nytt liv för kärntekniken
I början av 90-talet var kärntekniken på väg att dö ut vid högskolorna. För att bevara oumbärlig kunskap och på sikt kunna bidra till kärnkraftens överlevnad startades SKC som ett samarbete där industrin och SSM gemensamt sponsrar högskolor med inriktning på kärnteknik.
Resultatet är en generationsväxling där många yngre forskare lyckats etablera sig. En annan mycket viktig effekt är att man lyckats bygga upp ett nära samarbete mellan akademin, industrin och myndigheter. Detta är en samverkan som uppmärksammats både av FN och EU.
– Våra svenska forskare är alltid integrerade i europeiska nätverk. Projekten håller en hög internationell standard och vi söker ständigt efter nya, produktiva samarbeten, poängterar Blomgren.

Stark koppling forskning – näringsliv
Forskningsresultaten har ofta direkt relevans för kärnkraftindustrin och därmed indirekt för näringslivet i stort. Det handlar dels om grundforskning, där främsta syftet är att bestämma egenskaper hos atomkärnorna som har betydelse för nukleär energiomvandling, och dels mer tekniknära områden som kärnämneskontroll, reaktorfysik och diagnostik, slutförvarets funktion och säkerhet.

Ny strategi för utveckling av kärnkraften
För tre år sedan genererade EU en strategisk plan för kärnkraftens utbyggnad i Europa. I fjol presenterades en detaljplan över forskning kring nya typer av kärnkraftverk.
– I Provence planerar man att bygga en reaktor, Astrid, som kommer att kunna använda kärnkraftsavfall till bränsle, berättar Jan Blomgren. Man kommer de närmaste fem åren att arbeta med design och konstruktion. Det är med andra ord en tidskrävande process som dessutom kantas av olika beslutsmekanismer.

Tusentals arbetsmöjligheter
Driftsstarten beräknas till 2022. Projektet kommer att generera tusentals arbetsmöjligheter för människor med intresse och rätt kompetens.
– Den stora utmaningen är att gå från laboratorieteknik till verksam industri, säger Jan Blomgren. Säkerheten är där en central fråga.
– De flesta jobben ligger dock i redan befintlig kärnkraft. Dagens reaktorer moderniseras och trimmas, och detta kräver nya medarbetare. Framtiden ser oerhört ljus ut för kärnkraften, och med detta följer även en stor del av arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva anställa bl.a. kärnfysiker, kemister och maskin- och elingenjörer, säger Blomgren.

Annika Gullberg
Maria Lind