Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Studenter i frontlinjen för utveckling av regionalt IT-kluster

Att samverka och ha kontakt med företag och organisationer i samhället, är något som alla universitet och högskolor arbetar med idag. IT-utbildningarna vid Karlstads universitet har tagit det ett steg längre och arbetar sedan flera år tillbaka strukturerat tillsammans med branschen. Gruppen Samverkan Näringsliv och IT-studenter (Snits) har som mål att stärka universitetets IT-utbildningar och öka attraktionskraften hos både företag och universitet. Anna Brunström, professor i datevetenskap, var med och startade Snits tillsammans med kollegan Johan Eklund och ett flertal IT-företag i regionen samt Stiftelsen Compare i Karlstad. Idag är Snits en väletablerad regional plattform för bland annat mentorskap, rekrytering samt förmedling av praktikplatser och ex-jobb.

Snits erbjuder en rad aktiviteter i välorganiserad form för att främja kontakter mellan IT-studenterna och företagen. Målet är att fler studenter tidigt ska komma i kontakt med arbetslivet. Det ger både studenter och företag flera fördelar, inte minst i matchningen få jobb-få kompetent personal. Och för universitetet ökar attraktionskraften för IT-utbildningarna, något som inte minst de senaste årens uppåtgående ansökningssiffror visar.

Resurs för rekrytering
Idag är ett tiotal företag engagerade i Snits tillsammans med alla IT-utbildningar vid Karlstads universitet. Ambitionen är att rekrytera fler studenter, stärka utbildningarna och vara en tydlig, synlig och attraktiv arena för kontakter mellan studenterna och näringslivet i Karlstads IT-region.
– Vi ordnar bland annat studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, projektarbeten, praktikplatser, examensarbeten och mentorsverksamhet för IT-studenterna. Mentorsverksamheten utvecklas hela tiden och allt fler studenter väljer mentorer. Vi värnar om personliga kontakter för att vidareutveckla samarbetet inom Snits, säger Anna Brunström, som driver en stor del av utvecklingen inom samverkansgruppen och i andra samverkans- och forskningsprojekt, bland annat tillsammans med Compare.
För Karlstads universitet är Snits ett värdefullt inslag i rekryteringskampanjer, inte minst tack vare ett nätverk för tjejer – både studenter och yrkesverksamma. För företag som vill komma i kontakt med studenter för att trygga framtida kompetensbehov är Snits en tydlig väg in i universitetet. Aktiviteterna håller studenterna koll på via Snits facebook-sida, som också fungerar som en kanal för dialog mellan studenterna och företagen.

Compare Testlab – state-of-the-art programvarutestning
Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens gemensamma samverkansorganisation i regionen och fyller en viktig funktion som brobyggare mellan akademi och näringsliv. Compare utvecklar och förvaltar en mängd olika projekt, många i nära samverkan med Karlstads universitet.
– Förutom de rent studentorienterade aktiviteterna medverkar vi i intresseorganisationen SAST Värmland, en gräsrotsorganisation som vänder sig till alla som är intresserade av programvarutestning. Vi har också gemensamma intressen i utvecklingen av en yrkeshögskoleutbildning inom området. Compare är också en viktig kanal för att sprida kunskapen från våra internationella forskningsprojekt regionalt berättar professor Stefan Lindskog, prefekt vid Avdelningen för datavetenskap, Karlstads universitet.
Med stöd från näringslivet och medel från EU har Compare byggt upp en framgångsrik testmiljö i optimala lokaler som Hammarö kommun tagit fram. Compare Testlab är en resurs för hela Sverige med ett 2300 m2 topputrustat laboratorium för state-of-the-art programvarutestning.
– Som öppen och leverantörsoberoende testmiljö främjar Compare Testlab innovativa affärskontakter inom test, kvalitetssäkring och certifiering av programvaror och ICT-system, understryker Sven Wedemalm, verksamhetsansvarig på Compare Testlab.