Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Studier i ekonomisk historia skapar underlag för viktiga framtidsbeslut

Att studera ekonomisk historia är att tillgodogöra sig viktig kunskap om det förflutna för att kunna förstå dagens verklighet och därmed även kunna dra slutsatser om framtiden. Vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, kartläggs aktuella frågeställningar om exempelvis ekonomiska kriser ur ett historiskt perspektiv för att skapa förståelse för hur de uppstår och fungerar. Kopplad till institutionen finns också Uppsala Centre for Business History (UCBH), där forskare och studenter från olika miljöer samlas med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia.

Vid Ekonomisk-historiska institutionen samlas alla kategorier av studenter – från generalister till specialister. Ekonomisk historia är huvudämnet för grundutbildningen, men institutionen levererar också kurser inom ekonomprogrammet, samhällsvetarprogrammet samt Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Institutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia.

Högaktuell forskning i givande samarbetsmiljö
UCBH är en viktig samarbetsmiljö som byggts upp inom Ekonomisk-historiska institutionen. Här möts bl.a. företagsekonomer, nationalekonomer och jurister. Centret är också en internationell mötesplats för Uppsala universitet och framstående internationella lärosäten i Europa, långvariga samarbeten finns med både Storbritannien och Schweiz som exempel.
– Inom vår institution och kopplat till centret bedriver vi forskning inom flera högaktuella områden. Ett exempel är EU:s ekonomiska och sociala utveckling. Genom att studera ekonomisk historia får vi underlag för att förstå framtida ekonomiska trender, det vi arbetar med är med andra ord dagsaktuella saker snarare än enbart studier av historiska perspektiv, förklarar professor Lars Magnusson, prefekt vid Ekonomisk-historiska institutionen.
Lars Magnusson tar finansiella kriser som exempel. Den senaste krisen var knappast något nytt, finansiella kriser är återkommande fenomen som kan studeras med hjälp av kunskap från det förflutna.
– Genom att granska och förstå tidigare händelser kan skapa förståelse för vad som händer just nu, och kanske ännu viktigare – hur vi kan förändra framtiden med hållbarhet som mål.
UCBH är också en resurs för företag och organisationer, framförallt för ledning och mellanchefer som måste fatta viktiga beslut om framtida investeringar och styra verksamheten i rätt riktning för att uppnå högt uppsatta ekonomiska mål.

Hållbarhet och ekonomisk historia
Hållbar utveckling berör all verksamhet vid Uppsala universitet. Inom ekonomisk historia handlar det framförallt om att dra lärdom om det förflutna och använda kunskaperna för att förbättra villkoren för framtiden. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet hänger ihop.
Ekonomiska kriser kan inte förhindras helt, men med ökad insikt i hur de fungerar kan effekterna förhoppningsvis mildras. Detta är bara en av många frågor som diskuteras inom institutionen i syfte att knyta in ekonomins historia med dagens verklighet.