Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Studier i hållbar rödingodling värnar både miljömässiga och ekonomiska intressen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är drivande i utvecklingen av hållbara system för fiskodling i Sverige och övriga Norden. Dessutom bedrivs forskning som är helt avgörande för bevarandet av mångfald i våra sjöar och vattendrag. Vid Institutionen för vilt, fiske och miljö bedrivs forskning på flera av de vanligast förekommande fiskarterna, däribland röding som är viktig både för bevarandet av mångfald i våra vatten samt ur näringssynpunkt som föda för oss människor.

Institutionen för vilt, fiske och miljö vid SLU är en del av fakulteten för skogsvetenskap med bas i Umeå. Här bedrivs forskning, utbildning och miljöövervakning inom vilt- och fiskområdet. Man forskar framförallt om frilevande djur och djur i odling, samt om människans olika roller vid naturresursanvändning. Fältverksamhet pågår året runt på land, i och under vatten och i luften.

Hållbar odling av röding
Röding odlas både i Sverige och i övriga Norden som en av våra mest omtyckta fisksorter. Röding anses vara en finare fisk än laxen med högt kommersiellt intresse. Fiskodlingsbranschens vidare globala tillväxtkapacitet begränsas dock av tillgången på fiskmjöl och fiskolja som utvinns av fisket på foderfiskar.
Att finna alternativa foderkällor till odlad rovfisk hör till högprioriterad forskning inom EU. Effekten av att utfodra odlad fisk med nya typer av foder, där delar av fiskoljan och fiskmjöler ersatts av växtolja och växtbaserade proteiner, undersöks både ur fiskens och konsumenternas perspektiv.
– Vi har redan testat musselmjöl och en mikrosvamp (Zygomyceter) i foder för lax, regnbåge och röding och även olika kvoter av rapsolja/fiskolja. Dessa tester har i första steget utförts i mindre skala och på liten fisk (<200g) med foder som vi tillverkat själva. Resultaten har varit mycket positiva; ett foder som baserats på en total ersättning av musselmjöl istället för fiskmjöl visade ingen försämring av tillväxt eller fiskens kvalitet, berättar professor Eva Brännäs, forskare vid SLU. Studierna, som bl.a. finansieras av Formas, visade också att tillväxten inte heller försämrades genom att man ersatte en del (25-75%) av fiskoljan med rapsolja men den viktiga kvoten mellan n3/n6 fettsyror försämras dock något jämfört med fiskar som utfodras helt med marina fettsyror. – En lägre kvot av långa och korta fettsyror är faktiskt mera naturlig för sötvattensfisk som röding varför den bör kunna odlas med en lägre andel av marina fettsyror utan att bli en sämre produkt i jämförelse med den vildfångade artfränden. Även om odlad röding då får en lägre halt av omega-3 än odlad lax är den fortfarande en mycket nyttig fisk, konstaterar Eva Brännäs. Hållbar rödingodling i de nordiska länderna
Rödingodling är en växande industri i den norra delen av Norden. Intresset för att expandera branschen ytterligare är stort bland fiskodlare i Island, Sverige, Norge, samt även i Kanada. Produktionen förväntas att fördubblas under de närmaste fem åren på grund av en stor och ökande efterfrågan samt höga priser. Det är därför av yttersta vikt att man kan skapa förutsättningar för en hållbar odling i större skala.
I jämförelse med andra typer av fiskodlingar lämnar rödingodlingen ett minimalt ekologiskt avtryck. Fiskodlingsindustrin har kritiserats för att använda vild fisk för att använda i foder till odlad fisk vilket inte kan betraktas som ekologiskt hållbart. Vildfångad fisk bör i princip användas huvudsakligen som människoföda.
I ett nordiskt projekt där SLU deltar testas foder med lägre andel av fiskprodukter på röding under realistiska odlingsbetingelser med avseende på fiskens välbefinnande och hälsa, miljöpåverkan samt kvalitet och smak. Eva Brännäs leder detta projekt från SLU:s sida och projektet finansieras av Nordic Innovation (NICE).