Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Studier i statsvetenskap vid Mittuniversitetet kan med fördel ha en stark lokal förankring

Mittuniversitetet har under en längre tid bedrivit studier med anknytning till lokala politiska sammanhang. Vid Avdelningen för statsvetenskap, som är en del av Institutionen för samhällsvetenskap, finns en hel del kunskap inom områden som lokalt politiskt beslutsfattande, lokala politiska kulturer och trender, politiskt entreprenörskap samt politiska samarbeten mellan privata och offentliga aktörer på lokal nivå.

Statsvetenskap är en av tio ämnesinriktningar inom Institutionen för samhällsvetenskap. Allt inom statsvetenskap har samordnats inom en egen avdelning där man framförallt studerar politiska sammanhang och mekanismer som knyter samman politiska fenomen. Inom avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom politisk teori, offentlig förvaltning/policyanalys, svensk politik, komparativ politik, internationell politik samt politisk ekonomi.

Studenter med i relevanta samhällsprojekt
Avdelningen för statsvetenskap har utbildnings- och forskningsverksamhet vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt i Östersund. Statsvetenskap kan även läsas på distans och finns på alla nivåer. Statsvetenskap ingår som huvudämne i förvaltningsprogrammet i Östersund och i samhällsvetarprogrammet i Sundsvall. På magister och masternivå ingår ämnet i masterprogrammet i beteende- och samhällsvetenskap med inriktningen statsvetenskap.
– Det är viktigt att studenterna får en verklighetsförankrad utbildning, konstaterar universitetslektor Jon Nyhlén.
På samhällsvetarprogrammet i Sundsvall tillämpas en hel termins praktik där studenterna är med i skarpa och relevanta samhällsprojekt.
– Under praktiken får studenterna möta konkreta arbetssituationer genom bl.a. projekt. Det kan exempelvis handla om ett demokratiprojekt i en kommun eller något annat projekt hos ett statlig myndighet där studenterna får vara delaktiga i själva projektarbetet. Oavsett inriktning så säkerställer vi att det praktiska arbetet har en stark relevans till utbildningsområdet, många studenter får också arbete direkt efter studierna via sina praktikplatser.

Stärker intresset för forskning inom statsvetenskap
Avdelningen för statsvetenskap är med och anordnar flera årliga temadagar vid institutionen för att stärka intresset för det samhällsvetenskapliga ämnet. Mycket handlar om att sprida kunskap och att inspirera till ett större engagemang och intresse för aktuell forskning, däribland inom området statsvetenskap samt att koppla nutida samhällsproblem till den aktuella forskningen.
Mittuniversitetet har bl.a. byggt upp starka relationer med nyckelaktörer inom det omgivande samhället på lokal, regional och nationell nivå. Studenter och forskare kan därmed följa de politiska processerna på nära håll och samtidigt bidra till ett ökat kunskapsutbyte.

Offentlig eller privat?
Aktuella trender och förändringar inom den offentliga sektorn som också relaterar till det privata näringslivet är också något man forskar på vid Avdelningen för statsvetenskap.
– Frågor som rör jämförelser mellan privat och offentlig verksamhet har ofta en felaktig infallsvinkel. För att beskriva ett mycket komplext fenomen kortfattat så kan man säga att det råder stor variation inom samtliga verksamheter – dvs. både privata och offentliga, förklarar Nyhlén.
Jon Nyhlén disputerade med en avhandling som beskrev relationer mellan friskolor och kommuner. Han avslutar diskussionen med:
– Jag har alltid varit intresserad av lokal politik och relationer mellan det privata och offentliga. Om vi tar friskolor som exempel, så kan man konstatera att det råder stor variation här – liksom det gör inom den offentliga skolan.