Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sundsvall Energi vill investera för mindre klimatpåverkan

Sundsvall Energi planerar för ombyggnation av befintligt oljeeldat kraftvärmeverk för användning av biobränslen, en investering omfattande ca 900 miljoner kronor. Med investeringen kan Sundsvall Energi ersätta i princip all resterande oljeförbränning. För regionen innebär satsningen ännu skarpare fokus på hållbar utveckling.

Sundsvall Energi vill ta nästa steg i utvecklingen för att på sikt kunna uppnå en optimalt kostnadseffektiv och klimatanpassad fjärrvärme- och elproduktion. Sedan en ny kraftvärmepanna, baserad i huvudsak på avfallsförbränning, installerats 2006 har man lyckats få bort stora mängder olja ur systemen.
Det handlar om upp till 40 000 ton olja/årligen som ersatts med resurseffektiv avfallsförbränning. Nu återstår dock ett beroende motsvarande mellan 15 – 20 000 ton olja som man vill bygga bort genom en uppgradering av det befintliga kraftvärmeverket, Korstaverket, för att kunna drivas med biobränslen. I det här fallet handlar det till största delen om grot, dvs. avfall från det lokala skogsbruket.

Stark produktion – reducerad klimatpåverkan
Inför de förändringar som planeras behövs en ny detaljplan och ett nytt miljötillstånd för Korstaverket. Ombyggnad av pannan beräknas därför ske under 2014 och den nya anläggningen bör kunna tas i drift mot slutet av samma år.
– Ambitionen är också att på sikt koppla ihop verksamheten med framtidsprojektet Sundsvalls logistikpark, eftersom vi vill kunna frakta biobränslet via klimatanpassade transportalternativ, berättar Fred-Lage Näslund, projektchef vid Sundsvall Energi.

Naturlig omställning
I norra och mellersta Sverige finns ett överskott på grot, och med tanke på de stigande oljepriserna ter sig en omställning till ett mer klimatanpassat alternativ för energiproduktion som en naturlighet. Trots att ombyggnaden är en kapitaltung investering är den samhälleliga och ekonomiska vinsten påtaglig.
– Vi är mycket positiva till att ställa om förbränningen till ett bränsle som vi bättre kan förutse pris och tillgång på, fortsätter Näslund.
Sundsvall Energi har mött en stark positivism från allmänheten när det gäller ombyggnaden. Att få bort oljeberoendet är ett resonemang som ligger i tiden och som alla långsiktigt vinner på.