Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sundsvall Logistikpark – kraftfullt transportnav i Mellannorrland

Sundsvall Logistikpark AB samordnar utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i området Tunadal – Korsta – Ortviken. Kommunen samverkar med SCA och Trafikverket för att realisera investeringen, som kopplar ihop landsväg, järnväg och sjöfart för att möjliggöra effektiva och mer klimatanpassade logistiklösningar i en mycket expansiv region.

Sundsvalls kommun driver projektet kring logistikparken av två huvudsakliga skäl. För det första vill man skapa bättre logistiklösningar ur miljösynpunkt där en större andel gods flyttas från landsväg till sjöfart och järnväg. Förutom den påtagliga miljövinsten så får man andra gynnsamma synergieffekter med en minskad belastning på vägnätet vilket i sin tur innebär lägre kostnader för underhåll och reparationer samt en betydligt bättre framkomlighet.
För det andra har kommunen en ambition om att på sikt bidra till att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft med fler arbetstillfällen och en starkare tillväxt i hela regionen. Skapandet av ett strategiskt logistiknav är en del av den ambitionen.

Stort behov av klimatsmart logistiknav
Sundsvall befinner sig i ett kraftfullt expansivt skede med industriell tillväxt, befolkningsökning och omfattande regionala investeringsplaner. Skogsindustrin med bl.a. SCA i spetsen uppgraderar sina anläggningar i regionen, vilket ställer höga krav på en välfungerande infrastruktur. Ökade handelsflöden förutsätter också goda kommunikationer, och behovet av att effektivisera logistiken är stort.
Dessutom planerar Sundsvalls och Östersunds kommuner för att bygga ett biogaskombinat intill Korstaverket i Sundsvall. För att kunna ta emot råvaror på ett miljöeffektivt sätt kommer kombinatet att förlita sig på intilliggande kombiterminal och hamn. Allt talar därför för en fortsatt utveckling där regionens logistik måste stärkas. Därför arbetar det kommunala utvecklingsbolaget Sundsvall Logistikpark AB med att ta fram planer på en kombiterminal som kan hantera gods via land-, järnväg- och sjötransporter.
Det finns också planer på att bygga ut hamnen för att kunna hantera fler containertransporter, med elektrifierat järnvägsspår mellan hamnområdet och ut till Ortvikens pappersbruk. Trafikverket planerar också att bygga en ny järnväg i Maland som knyter ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan, vilket förkortar resvägen och förenklar för tåg som ska till kombiterminalen eller hamnen.

Framgångsrik tillväxtmiljö
Projektet befinner sig på detaljplansstadiet, planen har ställts ut under mars månad för synpunkter från berörda parter.
– Vi räknar med att ha en lagkraftig plan strax efter sommaren, omkring augusti 2012, säger Åke Jonsson, projektansvarig. Det händer mycket nu under 2012, vi måste även få miljötillstånd för att få bygga containerhamnen. Det är långa processer, men vi hoppas ändå på att ha alla delar av anläggningen på plats och redo för operation under 2015. Det gäller hela kombiterminalen med järnvägsspår, tunnlar, lager och hamn.
Intill den planerade kombiterminalen finns stora närliggande områden som är attraktiva för att utveckla verksamheten ännu mer. I framtiden skulle dessa områden kunna tänkas bli företagsparker dit verksamheter söker sig för att vara en del av en framgångsrik tillväxtmiljö.