Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sundsvalls Hamn – är en del av navet i logistikparkens utveckling

Tunadalshamnen i Sundsvall är en av Sveriges skogsindustris viktigaste hamnar och hanterar produkter från SCA:s industrier i Sundsvallsområdet. Uppskattningsvis står SCA i dagsläget för 80 procent av allt gods som hanteras i hamnen, Sundsvalls Hamn AB har för avsikt att utveckla Tunadalshamnen ytterligare för att kunna ta emot större volymer och samtidigt vara en resurs för fler aktörer på marknaden. Utvecklingen sker framförallt i samband med etableringen av Sundsvalls logistikpark med kombiterminal, där hamnverksamheten utgör en av huvudfunktionerna.

Sundsvalls Hamn AB bedriver verksamhet i Tunadalshamnen på uppdrag av Sundsvalls kommun och bemannar även Oljehamnen som också ägs av kommunen. Hamnen har en central roll i utvecklingen av Sundsvalls logistikpark där järnväg, landsväg och sjöfart knyts ihop i en ny modern anläggning via den planerade kombiterminalen.
– Vi är i dagsläget trångbodda, inte minst med tanke på skogsindustrins planerade utveckling i regionen där enbart en aktörs investeringar kommer att generera starkt utökade volymer, säger Sundsvalls Hamns VD Anders Nordström.
Sundsvalls politiker är eniga om att en utveckling av infrastrukturen i Sundsvall är nödvändig, och det ser Anders Nordström mycket positivt på.
– Vi vill kunna serva fler aktörer, Tunadalshamnen är som allmän hamn öppen för hantering av alla typer av gods, men i dagsläget tvingas vi tacka nej till uppdrag på grund av att vi helt enkelt har för lite utrymme.
Det handlar alltså inte enbart om en utveckling för att kunna serva skogsindustrin på bästa sätt, även om skogsnäringen även fortsättningsvis kommer att stå för stora volymer.

Logistikparken för med sig helt nya framtidsmöjligheter
Tunadalshamnen är en av Sveriges djupaste hamnar med ett mycket attraktivt läge på mellersta Sveriges östkust. Det finns järnvägsspår ända in i hamnen, men i dagsläget är de inte elektrifierade. Att dra ut elektrifierade spår är en av ambitionerna med utvecklingen av Sundsvalls logistikpark och satsningen möjliggör för mer miljöanpassade transporter samt större volymer till och från hamnområdet samt ut i hela regionen.
– En annan framtidssatsning som vi ser fram emot omfattar bättre möjligheter för containerhantering.
Den nya hamnen som växer fram som en del av logistikparken kommer att vara anpassad för containerflöden, komplett med kran för hantering av stora volymer. Då kommer man att kunna hantera större containerfartyg än idag.
– I gränsen mellan den planerade logistikparken och Tunadalshamnen avsätts en yta där en depå för naturgas kan byggas, som då kommer att kunna serva både fartyg och vara ett komplement till biogasanläggningen för fordonsgas som planeras vid närliggande fjärrvärmeverk, fortsätter Anders Nordström.

Kort historik Sundsvalls Hamn AB
Företaget bildades 1918 genom sammanslagning av ett flertal stuveribolag under namnet Sundsvalls Förenade Stuveri AB, senare namnändrades verksamheten till Sundsvalls Hamn AB med Sundsvalls kommun och SCA som största delägare. Sedan 2008 sköts stuveriverksamheten i Tunadal i sin helhet av SCA Transforest AB. Sundsvalls Hamn AB underhåller och utvecklar infrastrukturen inom hamnen samt innehar det övergripande ansvaret för tillstånd, miljöfrågor och hamnskydd.

Sundsvall Oljehamn AB är sedan 2008 ett helägt kommunalt bolag som tillhandahåller kaj, rör och infrastuktur till oljebolagen som sedan lång tid tillbaka är etablerade i oljehamnen.
Från oljehamnen distribuerar oljebolagen från sina depåer ut oljeprodukter till Mellansverige.

Fakta: Tunadalshamnen
Tunadalshamnen är en allmän hamn med 800 meter kaj och maxdjup 12,3 meter. Hamnen har två RORO-lägen samt både fasta och mobila kranar. Lagringskapaciteten uppgår i dagsläget till 80 000 m2. Antal fartygsanlöp per år uppgår till mellan 475 – 500. Antal externa lastbilar per år till mellan 26 000 – 27 000 och antal järnvägsvagnar per år mellan 12 000 – 13000. Antal TEUS som hanteras per år uppgår till 20 000 och sammanlagt sjögods per år till 1 500 000 ton. Landgods per år står för ca 500 000 ton.

Fakta: Oljehamnen och Mokajen
Fartygsanlöp i Oljehamnen uppgår till 65 per år. Oljeprodukter som lossas över kaj per år omfattar 500 000 ton. Varuägare är OKQ8, Norddepot, Preem och Statoil. Fartygsanlöp för Mokajen är 25 per år och volymen cement lossat över kaj per år uppgår till 50 000 ton.