Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Svensk Energi – elbranschens samlade röst

Svensk Energi, bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, vill skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för medlemmarnas verksamhet. Föreningen vill också öka förståelsen för och kunskapen om elenergi och dess viktiga roll för samhällets utveckling.

Svensk Energi bildades vid årsskiftet 2000/2001 efter ett antal fusioner mellan Riksförbundet Energileverantörerna, Svenska Elverksföreningen, Svenska Elleverantörer och Kraftverksföreningen.
– Det fanns för många organisationer som diskuterade frågan om el och för el och flera av dem var gamla föreningar som hade funnits i 40-50 år. När vi fick en friare elmarknad i samband med reformen 1996 tyckte man att man skulle slå ihop oss till en förening. Vårt syfte var dels att vara ett lobbyföretag och dels att bedriva utbildningsverksamhet för våra medlemmar, berättar Kjell Jansson, VD på Svensk Energi.
Svensk Energi har idag cirka 400 bolag och 170 koncerner som medlemmar.
– Vi fick så gott som alla medlemmarna med oss från början och många av dem är handlare av el. Det kan vara fristående handlare eller handlare som är en del i ett större bolag. Vi delar upp vår verksamhet i handlare, producenter och nätägare, berättar Kjell Jansson.

EBR – ett branschunikt samarbete
EBR är ett system för planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar. Rätt använt är EBR nät- och servicebolagens absolut viktigaste verktyg för kostnadsbesparingar och effektivisering av nätverksamheten.
– Inom EBR vill man få till stånd normer och standarder för hur man rationellt ska bygga kraftledningar och kraftstationer. EBR står för Elektricitet, Byggnad och Rationalisering, berättar Kjell Jansson.

Nya projekt
Svensk Energi har som huvuduppgift inom elproduktionen att på olika sätt arbeta för att de politiskt beslutade villkoren möjliggör offensiva nya satsningar. Det har ganska länge varit låsta positioner, men under senare tid har det lossnat rejält – inte minst gällande förnyelsebar elproduktion. Nu finns det mängder av nya projekt på vindkraftssidan som det främsta exemplet. Även kraftvärmen är på tillväxt. Det återstående problemet handlar om att få en snabbare och mer förutsägbar tillståndsprocess när det gäller att få miljötillstånd.
– Vi försöker påverka och ge vår syn på en mängd olika frågor som regering och riksdag ställer till oss direkt. Så gott som alla energirelaterade frågor är remissinstanser för att höra branschens syn på olika saker, säger Kjell Jansson och fortsätter:
– Vi tycker att det skulle behövas en blocköverskridande överenskommelse om energifrågorna och vi vill sätta spelreglerna lite mer i fokus och därmed också tillståndsprocesserna. Ta vilket kraftverk eller lina som helst som ska byggas så tar det cirka tio år med alla överklaganden, kommunala regler etc. Men när väl sakerna är på plats så håller de i åtminstone 100 år.

Brist på ingenjörer
Energibranschen behöver nyrekrytera bortåt 8.000 ingenjörer och tekniker med energi- och elkraftskompetens fram till 2016.
– Utbildningssystemets nuvarande utformning och inriktning klarar inte att leverera det stora antalet utbildade tekniker och ingenjörer. Vi ser en ekvation som ter sig närmas olöslig. Vi försöker påverka alla instanser som vi överhuvudtaget kan att satsa på ingenjörsutbildning och särskilt på el. Även Volvo har ju brist på elingenjörer så vi kommer att få en väldigt stor konkurrens med bilindustrin om elingenjörerna, säger Kjell Jansson.
Framtidsvisionen för Svensk Energi är att säkra en differentierad energiförsörjning inklusive kärnkraft, vattenkraft, biokraftvärme, vindkraft etc.
– Vi vill att utbudssidan ska styras av ekonomiska och säkerhetsmässiga krav och att svenska folket ska få en säker eltillförsel till vettiga priser, säger Kjell Jansson avslutningsvis.