Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Svensk sjöfart behöver ökat politiskt engagemang

Det finns en stark politisk ambition om att skapa bättre förutsättningar för den svenska transportindustrin, inte minst handlar det om att skapa lönsamhet i att välja gröna lösningar. En del av ambitionen omfattar omdistribuering av gods från landbaserade transportsätt till sjötransporter. För att skapa konkurrenskraft krävs först ett ökat politiskt engagemang i den svenska sjönäringens utveckling.

På grund av höga driftskostnader och hög beskattning har vår sjöfart inte samma förutsättningar som andra länders när det gäller konkurrensmässig prissättning. Utvecklingen riskerar långsiktigt att mattas av. Idag investerar svenska rederier fortfarande miljardbelopp i utveckling av ny teknik och alternativa bränslen – men trots en stark framförhållning gynnas inte den svenska sjöfarten av politiska beslut gällande miljölagstiftning och beskattning.
Vi befinner oss i en situation där många svenska redare för att kunna fortsätta konkurrera på världsmarknaden valt att flagga under en annan nation, en nödlösning som lett till att det idag knappt finns några svenska flaggor kvar bland världens tank- och bulkfartyg. För vårt grannland Danmark ser situationen dock annorlunda ut. Där finns sjöfarten högt på den politiska agendan vilket bidragit till att sjöfarten nu är en av Danmarks viktigaste näringar.
Trots att vi har helt andra förutsättningar har våra rederier moderna fartyg, men deras ekonomi kan inte jämföras med europeiska kollegors eftersom vår sjönäring är så hårt beskattad. I samband med de stora utflaggningarna har Svenska Redareföreningen naturligtvis tappat livsviktiga intäkter, men trots det fortsätter man att kämpa.
Den stora utmaningen utgörs av, om utvecklingen fortsätter i samma spår som idag, risken att svenska rederier blir tvungna att lägga hela verksamheten utomlands. Ofta handlar det om företag som har flera decennier, rentav sekel, bakom sig som starka aktörer och företrädare för den stolta svenska sjönäringen.
Framöver kan det rentav bli så att vi i Sverige inte längre kommer att ha tillgång till nödvändig kompetens för att driva tank- och bulkverksamhet. Då förlorar Sverige den näringen helt och hållet. Sveriges Redareförenings VD Christer Schoug menar att det skulle vara betydligt bättre om man från politikens sida fokuserade på sjöfarten som helhet och skapade mer gynnsamma och framförallt rättvisa villkor. Han poängterar att sjöfarten är en global bransch, och då måste även lagstiftningen vara det.

Maria Lind
Redaktör