Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi. Klimatfrågan har gjort att skogsindustrin stärkt sin ställning i global skala, men samtidigt finns det flera hotbilder som skapar utmaningar för branschens framtida utveckling.

Marie S. Arwidson, VD för Skogsindustrierna, understryker skogsindustrins centrala roll i den hållbara utvecklingen. Intresset för förnyelsebara råvaror ökar kraftigt världen över, inte minst med tanke på stigande energi- och bränslepriser samt naturligtvis den pressande klimatfrågan.
– Kan svensk skogsindustri möta de utmaningar som vi står inför, kommer vi att kunna behålla vår internationella tätposition och fortsätta expandera globalt, menar Marie S Arwidsson.

Utmaningarna
En första utmaning för den svenska skogsindustrin är elpriset. Skogsindustrin är en elintensiv industri och den svenska industristrukturen är till en väsentlig del uppbyggd kring tillgång på konkurrenskraftiga elpriser. Utan dessa får industrin svårt att klara de merkostnader som t ex en geografisk placering långt ifrån kunderna ger.
Ett andra exempel är den ökade konkurrensen om råvaran. Behovet av förnyelsebar råvara och förnyelsebar energi gör att blickarna riktas mot skogen. Att hitta en balans, där industrins framtida behov av råvara tillgodoses, är en synnerligen angelägen uppgift.
– Produkter baserade på träråvara har en positiv betydelse för koldioxidbalansen eftersom de lagrar kol under hela sin livstid, exempelvis pappersfibern kan återanvändas upp till sju gånger innan det till slut blir bioenergi, förklarar Marie S. Arwidson.
Transportkostnaderna är ett tredje exempel på utmaningar. Svensk skogsindustri har större avstånd till kunderna än konkurrenterna på kontinenten. Eftersom kostnaden för transporter är förhållandevis hög så krävs en svensk transportpolitik som ger förutsättningar för effektiva transporter och därmed en stärkt global position.

Syftet med Trästad 2012
Till de ovan listade utmaningarna kommer den kanske största utmaningen i vår tid – nämligen att bekämpa det växande klimathotet. Till skillnad från andra branscher har vi i Sverige tillgång till oerhörda mängder förnyelsebar råvara. Den växande skogen och de skogliga produkterna är viktiga kolsänkor, och ju mer trä, papper och biobränsle som får ersätta mindre klimatvänliga alternativ desto bättre är det naturligtvis.
– Det är bara om samtliga inblandade – näringen likaväl som berörda myndigheter och politiker – drar åt samma håll, som vi kan utvecklas så att vi även i framtiden kan bidra till sysselsättning och välfärd i hela vårt land. Syftet med projektet Trästad 2012 är att utveckla svensk kompetens och teknik och på sikt skapa en global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik, förklarar Marie S. Arwidson.

Hållbart perspektiv med trä som byggnadsmaterial
Det handlar alltså om att exportera svensk kompetens och material globalt, och för att klara det krävs en vidare utveckling av skogsindustrin, en angelägenhet som berör hela landet.
Den största marknaden för sågade trävaror från Sverige finns i Europa, där Storbritannien är enskilt störst. Samtidigt ökar möjligheterna längre bort. Under World Expo i Shanghai i fjol fick den svenska träindustrin ett ypperligt tillfälle att synas och marknadsföra koncept för träbyggande i Kina.
Idag är exportandelen till Kina för svensk träindustris del fortfarande relativt liten, men Marie S. Arwidson menar att det finns en stor tillväxtpotential även här. Hon avslutar med:
– Om vi gör en återkoppling till Trästad 2012 så står det klart att vår skogsindustri har goda förutsättningar för att bidra till ett hållbart samhälle, både här i Sverige och globalt. Genom att kombinera träets goda egenskaper med kunskap och design fås ett hållbart perspektiv när vi använder trä som byggnadsmaterial, och detta är något som bör tas tillvara och utvecklas mer för framtiden.