Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges Bygguniversitet möter det moderna samhällets utmaningar

Sveriges Bygguniversitet samordnar forskning och utbildning inom samhällsbyggnadsrelaterade ämnen med speciellt fokus på hållbar utveckling. Bygguniversitetet skapar också nya förutsättningar för ökad samverkan mellan de fyra lärosäten som ligger bakom etableringen. Dessutom öppnas dörrar för helt nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet där man med gemensamma styrkor står bättre rustade för att möta det moderna samhällets utmaningar.

Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds tekniska högskola (LTH) och Luleå tekniska universitet (LTU) har skapat en gemensam organisation för utveckling av de forsknings- och utbildningsverksamheter som är knutna till civilingenjörsutbildning V eller motsvarande.

Samhällets utmaningar
Ökad urbanisering, demografisk utveckling och global tillväxt – samhället står inför stora utmaningar. Det moderna samhället kräver kortare avstånd med förstärkt infrastruktur, högre livskvalitet med högre komfort i boende och offentliga miljöer samt bättre kommunikationer med utbyggda system. Utvecklingen ska dessutom ske så resurssnålt som möjligt för att vi ska kunna uppnå globala miljö- och klimatmål. Det finns flera exempel, ett är förverkligandet av EU-direktivet som säger att alla nya och större renoveringar av byggnader ska omfattas av lågenergikoncept.
Strävan efter stora besparingar både vad gäller material och energiåtgång är idag påtaglig inom hela samhällsbyggnadssektorn, men det finns fortfarande oerhört mycket som kan förbättras. Alla dessa utmaningar ställer höga krav på kompetensförsörjning och tillgång till skarp forskning.
– Sveriges Bygguniversitet byggs upp för att skapa en stark miljö för forskning och utbildning med den långsiktiga ambitionen att stärka Sveriges konkurrenskraft som framstående samhällsbyggarnation, betonar Anna Kadefors, docent vid Chalmers och koordinator för Sveriges Bygguniversitet.

Internationella samarbeten
Liknande initiativ växer nu fram i andra länder. I Holland finns ett nyligen etablerat samarbete, 3TU Bouw, som omfattar de institutioner vid universiteten i Delft, Eindhoven och Twente som är verksamma inom Arkitektur och Väg- och vattenbyggnad
– Vi deltar aktivt i den internationella diskussionen kring samhällsbyggnad eftersom det är en gränsöverskridande angelägenhet både geografiskt och disciplinsmässigt. Vi vill samtidigt väcka politikernas intresse för de viktiga samhälleliga frågorna när det gäller hållbart byggande på alla nivåer, berättar Anna Kadefors vidare.
Nyckelorden är hållbar utveckling, stor samhälls- och kundnytta samt minskad klimatpåverkan. Klimatpåverkan avser inte enbart byggandets och byggnaders miljöpåverkan som kan leda till klimatförändringar, utan även klimatets påverkan på våra bestånd. En viktig fråga som Sveriges Bygguniversitet arbetar med är hur vi ska kunna rusta för framtidens klimatpåverkan på byggnader, vägar, broar och andra anläggningar.

Bygginnovationen – en framtidssatsning
Bygginnovationen är ett nationellt initiativ för att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Till visionen hör att främja ökad samverkan mellan högskole- och universitetssektorn och näringslivet, och därigenom främja kommersialisering av forskningsresultat. Sveriges Bygguniversitet har en nyckelroll med sin samordnande funktion, och ska bl.a. stå för en forskarutbildning på innovationsområdet.
Programmet löper över 2011-2014 och den totala budgeten är 42 Mkr, varav VINNOVA bidrar med 21 Mkr och industrin med 21 Mkr. VINNOVAs bidrag avser framförallt att finansiera forskning och utveckling inom akademin samt till viss del även inom små- till medelstora företag.