Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges främsta ekonomiutbildningar har grön inriktning

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) rankas som en av landets främsta utbildningsenheter för ekonomiutbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Utbildningarna är dessutom en väg in för den som läst ekonomi tidigare, men som vill specialisera sig inom den gröna sektorn.

Institutionen för ekonomi utbildar både ekonomagronomer och ekonomer med mer allmänna kunskaper inom bl.a. företags- och nationalekonomi, affärsjuridik och statistik. Dessutom står institutionen för de två internationella masterprogrammen Environmental Economics and Management respektive Agricultural Economics and Management.
Agronomprogrammet med inriktning mot ekonomi är ett yrkesprogram som förbereder studenterna för en framtida karriär inom jordbruksnäringen. Med verklighetsbaserade exempel och ett starkt inslag av aktuell forskning får studenterna en bra grund för vidare utveckling inom den agrikulturella sektorn.
Programmet bygger på allmänna ekonomiska teorier, men med exempel som knyter an till lantbruks- och livsmedelsnäringarna samt naturligtvis naturresursproblematiken ur ett ekonomiskt perspektiv.

Miljöfrågor för bättre affärer
Ekonomiprogrammet behandlar allmänna företagsekonomiska frågor och naturresursproblemen ur ett företagsperspektiv. Viktiga miljöfrågor integreras ut ett företags- och nationalekonomiskt perspektiv, samtidigt får studenterna en bred ingång för sin framtida yrkesverksamhet.
SLU:s ekonomer kan axla flera olika roller, inte enbart inom den gröna näringen. Naturresurs- och miljöekonomi är områden som idag influerar och påverkar alla branscher på global basis. Med profilområden som ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk är den gröna ekonomen väl förberedd för framtidens globala ekonomiska utmaningar.
– Dagens företag skapar värde i sin marknadsföring genom att positionera sig som aktörer som bryr sig, som är involverade i aktuella miljöfrågor, konstaterar Rob Hart, som forskar och undervisar i nationalekonomi vid SLU.
Det är en förändrad attityd hos världens företag, viljan att verka för den sociala välfärden och miljön, en trend som vi måste ta vara på. Vid SLU har man därför integrerat utbildningsinslag mot Corporate Social Responsibility. Idag utgör miljöfrågorna affärsmöjligheter, och många företag är beredda att utveckla området.

SLU:s ekonomer i många branscher
SLU rankas som ett av landets främsta lärosäten för ekonomiutbildningar. Framförallt studenter har i flera undersökningar rankat SLU högst bland landets olika inrättningar för högre utbildning.
– Det är oerhört viktigt för oss att hålla hög kvalitet och framförallt en stark verklighetsförankring i våra utbildningar, kommenterar Carl-Johan Lagerkvist, prefekt. Vi ser att det vi gjort hittills verkligen ger resultat, våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och det är också vår främsta ambition. De flesta hamnar inom den gröna näringen, men en del startar även eget, går vidare inom bank- och finansvärlden samt går in med specialistkompetens i konsultbolag.
Agronomekonomerna går direkt ut i arbetslivet, de som läser ekonomi på kandidatnivå är ofta inte färdigutbildade utan går gärna vidare med något av institutionens masterprogram, eller vidareutbildar sig efter några års arbete. Vilken väg man än väljer, så ger ekonomutbildningarna vid SLU en bra grund att bygga vidare på för den som vill göra skillnad.