Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sveriges Redareförening – Det krävs en tydlig politisk vilja för att trygga sjöfartens framtid

Sveriges Redareförening tror på en framtid för svensk sjöfart, men det krävs en långsiktig politisk hållning som främjar branschen och ger lika villkor för konkurrens internationellt. Sjöfarten är global, och då måste även lagstiftningen vara det. Att vi i Sverige ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar och prioritering av miljöfrågor ska inte skapa hinder utan möjligheter. Trots våra rederiers starka framförhållning befinner vi oss i en situation där över 200 fartyg under de senaste åren lämnat det svenska sjöfartsregistret. På lång sikt utgör trenden ett hot mot Sverige som sjöfartsnation då vi riskerar att tappa kompetens och viktiga investeringar hamnar utanför landets gränser.

Med Europas längsta kust och en kraftfull exportindustri som är beroende av en fungerande infrastruktur till sjöss har Sverige en lång tradition som framstående sjöfartsnation.
– Hela 90 procent av utrikeshandeln sker med hjälp av sjötransporter och det är ett värdefullt arv som borde förvaltas och vidareutvecklas. Det är därför mycket oroande att våra svenska redare inte kan konkurrera på lika villkor med våra europeiska grannar. Något måste göras, dagens regelverk stödjer inte sjöfarten och därmed hämmas också utvecklingen, säger Christer Schoug, VD för Sveriges Redareförening.

Den stora utmaningen
Svenska rederier har investerat och fortsätter att investera mångmiljonbelopp i forskning och utveckling för att ta fram nya, mer effektiva fartyg och ny miljövänlig teknik. Vi står härmed väl rustade med en modern, effektiv och framförallt miljöanpassad flotta, men trots det är hotet mot sjönäringen i form av orimligt höga avgifter ett faktum.
– Rederierna har lagt mycket kraft på att utveckla ny teknik och ställa om till alternativa bränslen. Omställningen får dock inte innebära att sjöfarten ska betala mer än andra transportslag i Sverige. Att lägga över mer gods på sjöfarten är en uttalad politisk ambition, trots det tyder utvecklingen som vi ser idag på att kostnaderna kommer öka ytterligare för sjöfarten, vilket i sin tur innebär högre kostnader för kunderna. Mot den bakgrunden är det inte förvånande om de väljer andra transportslag, konstaterar Christer Schoug.

Sverige riskerar tappa kompetens
En näring som inte kan vara med och konkurrera på världsmarknaden kan inte skapa god tillväxt och därmed inte heller utvecklas. Situationen för den svenska sjöfarten ser minst sagt oroande ut, på bara några år har vi tappat över 200 fartyg där skeppsägarna valt att registrera under en annan, mer gynnsam flagga.
Flytten innebär ingen katastrof för redarna i sig, som under annan flagga trots allt kan skapa en stark utveckling i sin verksamhet. Det är snarare kompetensen och den långsiktiga utvecklingen av svensk sjöfart som hotas. Om trenden håller i sig och den svenska sjöfarten inte får politiskt stöd med förbättrade villkor så kommer det rent långsiktigt att bli svårt att behålla utbildning, forskning och utveckling i Sverige eftersom alla redare flyttat utomlands.
– Morgondagens arbetskraft kommer att ifrågasätta varför man ska utbilda sig inom en bransch som försvinner från Sverige. Det råder samtidigt stor brist på sjöbefäl världen över så nog är sjöfarten en framtidsbransch. Utmaningen för Sverige blir att behålla utbildningarna på hemmaplan på grund av avsaknaden av praktikplatser, eftersom näringen flyttar härifrån om inget görs för att förbättra villkoren.

Krävs ökat politiskt engagemang
Christer Schoug har nyligen axlat uppdraget som VD för Sveriges Redareförening. Innan dess var han involverad i nybyggen av kryssningsfartyg på Royal Caribbean Cruises i Florida, ett rederi som är vida känt för sina lyxfartyg och då inte minst världens största kryssningsfartyg Oasis of the Sea.
Schoug har som mariningenjör och skeppsbyggare också arbetat inom flottan i Stockholm och på anrika Kockums varv i Malmö. Han har knutit viktiga varvsrelationer världen över, och all denna kompetens kommer nu den svenska sjöfarten tillgodo då Christer tar sig an de utmaningar som branschen nu står inför. På frågan om huruvida det finns en framtid för svensk sjöfart svarar han:
– När den politiska viljan blir tydlig för såväl rederierna som för deras kunder och för den generation som snart ska välja yrkesinriktning, kommer vi att kunna säga att ja, det finns en framtid för svensk sjöfart.