Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sveriges största drivmedelsbolag genomför framgångsrik effektivisering tack vare LNG-satsning

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems ambition är att vara en drivande aktör när det gäller grön utveckling och långsiktig hållbarhet. Lanseringen av Evolution Diesel, med hög andel av förnyelsebar råvara från tallolja, är en del av en helhet där Preem även satsar på minskad miljöpåverkan i sina egna produktionsprocesser. Därför har Preem skrivit avtal med Skangass för byggnation av en ny LNG-terminal vid raffinaderiet i Lysekil.

Naturgas har fördelar jämfört med kol och olja. Naturgas är betydligt mer miljöeffektivt eftersom det inte genererar lika mycket koldioxid som andra fossila bränslen.
Den globala trenden är påtaglig där man i allt större utsträckning söker ersätta tyngre oljeprodukter med naturgas. Inte minst inom sjöfarten, där tuffa svaveldirektiv gör att rederier och skeppsbyggare börjat se sig om efter alternativa bränslen – däribland LNG. LNG är naturgas som kyls ner till – 160 grader och då blir flytande och betydligt lättare att transportera. LNG är generellt, och för sjöfarten i synnerhet, ett attraktivt alternativ eftersom det förutom lägre koldioxidutsläpp varken genererar svavel- eller partikelutsläpp. I framtiden kan vi tänka oss att moderna lastbilar och långtradare drivs med LNG.

En del av Preems framtidsambition
Preem blir initialt den största förbrukaren av LNG i den nya terminalen, men man kommer samtidigt att kunna leverera den eftertraktade produkten till andra aktörer .
– Som en av norra Europas främsta drivmedelsproducenter är vi en viktig del av den hållbara utvecklingen, därför ser vi också över vår förbrukning av råvaror och bränslen för att ytterligare effektivisera vår tillverkning. Satsningen är en del av vår framtidsambition där vi framgångsrikt sänker koldioxidutsläppen för våra egna processer, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef för Preem.
LNG kan med fördel användas i de flesta industriella processer och bidrar därmed till att sänka verksamhetens koldioxidutsläpp avsevärt. För Preem kommer LNG inte bara användas som bränsle utan även för tillverkning av vätgas. Totalt sett leder det till en minskning om ca 130 000 ton koldioxidutsdläpp per år.

Attraktiva besparingsmöjligheter
Rent ekonomiskt innebär byggnationen av den nya terminalen en investering om ca 700 miljoner kronor, varav Preem står för ca 100 miljoner och Skangass som äger och driver terminalen står för resterande 600 miljoner.
Besparingsmöjligheterna för Preem är med dagens prisnivåer på LNG stora.– Förutom att vi effektiviserar vår egen verksamhet och åstadkommer en stor kostnadsbesparing så är LNG också en intressant produkt för våra kunder. En del av den LNG som hanteras i terminalen kommer att gå till externa intressenter, även om vi kommer att stå för den största delen av förbrukningen, kommenterar Peter Abrahamsson.

Preemraff i Lysekil
Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största och ett av Europas modernaste raffinaderier, med en kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja och oljekomponenter per år. Raffinaderiet togs i drift 1975 och sysselsätter idag ca 600 anställda plus ett stort antal konsulter och entreprenörer.