Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sveriges största gränsöverskridande plattform för internetforskning etableras vid Lunds universitet

Lunds universitet tar täten vad gäller internetforskning i Sverige genom att etablera ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut. Lund University Internet Institute (LUII) kommer fungera som en plattform för kunskapsutbyte och forskning inom internetrelaterade ämnen med anknytning till pågående samhällsutveckling. Tanken är att skapa en gemensam mötesplats för experter inom olika områden och förena akademisk kompetens med reella projekt knutna till näringslivet. Rektor Per Eriksson beskriver satsningen som ett sätt för Lunds universitet att vara en spjutspets när det gäller de digitala teknologierna och dess samhälleliga konsekvenser.

Lund University Internet Institute (LUII) ska bli en samordnad enhet för kompetens inom digital teknologi, kultur och beteendevetenskap i samklang, ett svenskt center för forskning inom internetrelaterade kunskapsområden efter förebilder som framstående institut vid Stanford, Harvard och Oxford.

Forskargrupp tog första steget
Som pionjärer i Sverige har forskargruppen Cybernormer vid Lunds universitet tagit initiativ till satsningen, som till största delen kommer att baseras på det nätverk om ca 120 experter som man byggt upp inom internetforskning. Nätverket omfattar allt från professorer och docenter till näringslivsintressenter.
– Vi har en bra utgångspunkt, och nu gäller det att få en bra struktur på allt vi redan har byggt upp i form av kontaktnät och kompetens, säger Stefan Larsson, som är tilltänkt föreståndare för LUII och en av initiativtagarna från Cybernormer.
Forskargruppens övriga fem medlemmar är alla delaktiga i uppbyggnaden av LUII där teamledare Måns Svensson är ytterst ansvarig för forskningsverksamheten och Marcin de Kaminski jobbar med externa relationer.
Landskrona Stad har visat stort intresse för att bidra till forskning om digital utveckling, varför man redan på tidigt stadium kommer att inleda en diskussion med staden kring samarbetsformer rörande utbyggnaden av LUII.
– Landskrona erbjuder attraktiva förutsättningar för Lund University Internet Institute, säger Måns Svensson. Där finns en utvecklande miljö som ger goda förutsättningar för såväl forskning som samverkan.
Kungliga Biblioteket är också med i uppbyggnadsfasen av LUII, här finns oerhört mycket kompetens att hämta, bl.a. relaterat till digitalisering av stora mängder information, sökbarhet och informationssäkerhet.
– Ett lysande initiativ som jag i egenskap av forskningschef vid landets nationalbibliotek helhjärtat stödjer, säger Kungliga Bibliotekets forskningschef Pelle Snickars om LUII.

Bygger gemensam plattform
I stort sett hela samhället är digitaliserat idag. Alla företag, oavsett bransch, påverkas på något sätt av den digitala världen. En del mer, andra mindre. Nästan oavsett typ av verksamhet så finns kopplingen till internet och det digitala där.
– Behovet av en strukturerad plattform för samverkan inom internetforskning har funnits länge, vi tar nu ett stort kliv mot framtiden och river murar mellan olika branscher. Syftet är att producera forskning i världsklass och att sammanföra folk som befinner sig lite varstans i samhället, men som har samma intresse för internetforskning, poängterar Stefan Larsson.
Forskningen är gränsöverskridande, både inom den akademiska sfären och utanför, och kommer att involvera intressenter från hela Sverige – på sikt kommer LUII förhoppningsvis även att få internationellt fäste.
– Lunds universitet vill genom Lund University Internet Institute vara en spjutspets när det gäller de digitala teknologiernas samhälleliga konsekvenser. För att förstå och dra nytta av det digitalas omvälvande påverkan på såväl samhället i stort som näringsliv behöver vi bygga tvärgående broar både inom universitetet såväl som mot partners utanför. Detta gör Lund University Internet Institute, konstaterar Lunds universitets rektor Per Eriksson.