Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Swecare hjälper företag inom sjukvårdsektorn med internationella kontakter

Swecare Foundation är en medlemsorganisation och en plattform, där alla nyckelaktörer inom den svenska sjukvården samlas – regeringen, landstingen, myndigheter, universitet och den privata sektorn.
– Vi vill hjälpa företag och andra aktörer inom hälso- och sjukvården med deras internationella kontakter, säger Maria Helling, VD på Swecare.

Swecare bildades 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse. Idag har Swecare ett 80-tal medlemmar och närmare 400 företag och organisationer i sitt nätverk.
Swecares medlemmar representerar hela hälso- och sjukvårdskedjan – från nystartade företag till universitet, landsting och multinationella koncerner. Medlemsorganisationerna arbetar med allt från bioteknik och läkemedel till medicinteknik, hjälpmedel och tjänster.
– Om ett företag vill komma in på en marknad kan det få en rejäl skjuts genom att utnyttja våra nätverk och få bra råd och tips från andra som har erfarenhet av internationalisering, säger Maria Helling.
Swecare får många förfrågningar från andra länder om helhetskoncept när det gäller till exempel byggande av hela sjukhus, äldrevårdsinrättningar, sjukhem och anpassade bostäder åt äldre.
– Det är ganska svårt för ett enskilt företag att hantera en sådan fråga och då försöker vi hjälpa till med att skapa grupper av företag som tillsammans kan ta sig an en helhetslösning. Vi tror på att man blir starkare genom samarbete och på så sätt kan man erbjuda en mer komplett lösning, säger Maria Helling.

Bra medicinska resultat
I internationella jämförelser är Sverige ett av de länder i världen som har de bästa medicinska resultaten till en rimlig kostnad, cirka nio-tio procent av vårt lands BNP läggs på sjukvården.
– Vi har en hög kvalitet på vår vård och den når ut till hela befolkningen. Det finns naturligtvis utmaningar inom den svenska vården. Det handlar till viss del om resurser av pengar, men det viktigaste är hur man bedriver vården och värnar om ett innovativt tänkande. Ett bra exempel är Sankt Görans sjukhus, där man har avskaffat ronden och på så sätt frigjort resurser och sängar för att kunna arbeta mer effektivt.
– Sverige har mycket att erbjuda inom sjuk- och hälsovård och vi är duktiga på vård, omsorg, äldrevård och mödravård. Sverige har det lägsta antalet mödradödlighet och barndödlighet och detta är något som uppmärksammas utomlands, säger Maria Helling.

En åldrande befolkning
Swecare har ett antal fokusområden man arbetar med och ett av dessa är äldrevården, som är mycket omdiskuterat över hela världen. Många länder står nu inför en utmaning med en snabbt åldrande befolkning. Det innebär ökade kostnader för sjukvården, som behöver bygga ut sitt sjukvårdssystem, och det innebär också att man måste hitta lösningar för att hantera det, till exempel hur man kan få de äldre att vara friska längre för att skjuta upp kostnader och problem.
– Vi har ett bra system för att ta hand om våra gamla och lösningar så att de kan bo kvar hemma med bland annat hjälpmedel, larmfunktioner och inte minst vår hemtjänst. Många länder runt om i världen sneglar på oss och skulle vilja lära och ta efter, säger Maria Helling.

Samarbete med tillväxtländerna
I höstas fick Swecare finansiering från biståndsmyndigheten SIDA för att öka samarbetet med tillväxtländerna ute i världen och till detta projekt har man anställt två personer.
– Vi ska titta på möjligheten till modernare former av samarbete med det som traditionellt kallas utvecklingsländer, men som med en modernare terminologi borde heta tillväxtländer. Vi ser mycket intressanta möjligheter i Afrika och vi har jobbat intensivt med Indien och Irak, som har enorma behov av att bygga upp en fungerande sjukvård igen efter kriget. Vi har också spännande kontakter med Zambia, som vi har en lång tradition av biståndssamarbete inom hälsoområdet med, berättar Maria Helling och fortsätter:
– Inom Swecare ser vi det som vår roll att sprida kunskap om de här länderna och fungera som en brygga till svenska företag. Vi tror att många utländska företag kommer att göra stora investeringar inom en snar framtid och då måste de svenska företagen vara på bettet. Vi har ett bra rykte och en bra tradition av samarbeten mellan länderna.

Projekt för VINNOVA
Visionen för innovationsmyndigheten VINNOVA är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland, som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Swecare har nu fått finansiering av VINNOVA för ett projekt, där man ska titta på möjligheter för tjänsteexport av sjukvård.
– Många ekonomer och andra experter tror att tjänsteexporten kommer att bli väldigt centralt för att vi ska bli ekonomiskt framgångsrika. Handelsministern har till exempel satt upp som mål att man ska fördubbla tjänsteexporten inom ett par år. Vi har fått en finansiering från VINNOVA för att utveckla en internationaliseringsmodell för just tjänsteföretag och titta på hur man ska kunna gå in i ett land och etablera tjänsteföretag inom hälso- och sjukvården, säger Maria Helling.
Sverige är en nyckelaktör när det gäller att föra ut svensk hälso- och sjukvård, äldrevård och hjälpmedel i världen. Framtidens utmaningar är globala och kräver globala lösningar och Sverige har oerhört mycket att bidra med.