Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sweco Architects lägger grunden för hållbart byggande

Att arbeta för och bidra till ett hållbart samhälle är den grundläggande visionen för Sweco Architects AB. Det är därefter upp till varje enskilt kontor att förverkliga visionen och arbeta för att uppnå den. Den satsning som Sweco Architects gjort i Umeå under fem års tid, först med Tavlelidens passivhusområde och därefter med Hedlunda passivhusförskola, visar på en mycket stark framförhållning inom grön teknik.

Sweco är ett konsultföretag med omkring 2 500 anställda i Sverige som arbetar inom flera olika områden som rör samhällsbyggnad. Cecilia Franzén, arkitekt på kontoret i Umeå och är tillförordnad kontorschef med övergripande ansvar för arkitekturverksamheten.
– Vi hade som mål att rita det första passivhuset i Umeå. Man kan faktiskt säga att vi leder utvecklingen av innovativ och hållbar arkitektur i Umeå, som för övrigt anses höra till landets främsta regioner när det gäller grön utveckling. Genom engagemanget i Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat bidrar vi med kunskap för att säkerställa Umeås position som en ledande region för dessa strategier säger Franzén inledningsvis.

Är med i internationella utvecklingsprojekt
Sweco Architects AB har verksamhet över hela Sverige och tar sig ofta an stora internationella projekt.
– Det är ingen slump att vi ofta medverkar i internationella utvecklingsprojekt, säger Thomas Greindl, arkitekt och passivhusexpert vid Umeåkontoret. Vi lever i ett, som det ser ut nu, långsiktigt ohållbart samhälle där resursanvändningen är alldeles för hög, vilket medför stora orättvisor för människor. Om vi tillsammans kan ta ett positivt steg framåt för att främja hållbar arkitektur och konstruktion blir resultatet en mer rättvis fördelning av råvaror samt ett mindre avtryck på miljön, i alla fall från byggsektorn.
Cecilia Franzén fortsätter att berätta att man i samtliga projekt söker påverka inriktningen för att öka det hållbara inslaget. Det gäller allt från materialval och valda energislag till byggkonstruktioner.
– Vi beaktar alla aspekter av hållbarhet, från minsta detalj. Vi utför livscykelanalyser för att få fram en beräkning över den totala miljöpåverkan som ett projekt kommer att generera under hela sin livscykel. På så vis kan vi optimera processer i ett tidigt skede för att minska de negativa miljöaspekterna, förklarar Franzén.
Ett enkelt exempel är att välja extra tjocka isoleringar från början för att man i ett senare skede ska slippa tilläggsisolera. I det långa loppet går det åt mindre resurser och man får en betydligt bättre energibild med lägre konsumtion redan från början.

Hållbar design innebär delaktighet
Den ekonomiska hållbarheten är också viktig, liksom den sociala. Det är av yttersta vikt att ha en löpande, öppen dialog med kunden för att säkerställa att delprocesser utförs som förväntat. Lång och gedigen erfarenhet gör att Sweco Architects kan stödja kunden i avgörande beslut och bli en viktig partner under projektens alla skeden.
– Vi arbetar med processer från det allra första stadiet till slutförande, säger Cecilia Franzén. För att underlätta samarbetet med kunden så använder vi inom Sweco en Designdialog som vi nu tillämpar i allt fler uppdrag. Det är en effektiv metod där brukare, beställare och arkitekter deltar aktivt i processen och bidrar med sin kunskap. På så vis kan vi säkerställa delaktighet bland de grupper som ska använda den färdiga byggnaden. Designdialogen kan med fördel användas i alla typer av projekt, från inredning till stadsbyggnation.
Att skapa hållbar design är att öka delaktighet och främja optimal resursanvändning samt inte minst öka den långsiktiga nyttan av det man designar.
– Det vi skapar ska göra skillnad, annars är det meningslöst. Vi har lyckats knyta till oss oerhört motiverade och delaktiga medarbetare som klarar av att driva projekt av hög klass och med hållbarhet som ledstjärna. Vi har bl.a. arkitekter, certifierade passivhusdesigners och erfarna huskonstruktörer. I planeringsprocessen för hållbara byggnationer arbetar samtliga kompetenser tillsammans sida vid sida, först då kan man nå de optimala lösningarna, menar Thomas Greindl.

De fyra aspekterna av hållbarhet inom Sweco
Gränserna mellan arkitekt och ingenjör ska med fördel suddas ut, med det positiva resultatet att arkitekten designar för ingenjörens teknik redan från början. Inom Sweco talar vi om fyra aspekter av hållbarhet som tillämpas i alla projekt: ekologisk, social, ekonomisk och teknisk hållbarhet som sammanfogas genom integrerade planeringsprocesser. Samtliga är märkbara i de Umeåbaserade projekten Hedlunda förskola, som designats för att byggas ekologisk, hållbart och som ska få både ett BREEAM certifikat och ett internationellt passivhus certifierat. Passivhusvillorna i området Tavleliden blir också ett referensprojekt för hållbara byggnader.
Nästan allt material som används för att bygga upp Tavleliden är förnybart. Det intressanta är att Sweco samarbetar med kommunen och en gymnasieskola med yrkesinriktning.
– Vi bidrar dels med kunskap om hållbart byggande och dels får vi vara med i en grundutbildning för hållbara resurseffektiva passivhus för gymnasieeleverna. Det är givande för eleverna att vara med i verkligheten, att aktivt få skapa något hållbart. Tavleliden kan så småningom bli ett litet men betydelsefullt bostadsområde med fler hållbara byggnader som Dragonskolans gymnasieelever själva kan bygga i framtiden. Vem kommer att bygga de hållbara byggnaderna som framtiden kräver om vi inte utbildar byggnadsarbetare nu? Utbildningen som den kommunala gymnasieskolan dragit igång visar på den starka framtidstro som vi har här i Umeå när det gäller hållbart och ansvarsfullt byggande, konstaterar Cecilia Franzén sammanfattningsvis.