Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Swedegas, ledande aktör på den svenska naturgasmarknaden

På energimarknaden där oljan, och dess miljöpåverkan, kärnkraftssäkerheten och den relativt låga tillförseln av vindenergi ifrågasätts växer naturgasen fram som ett allt starkare alternativ för den svenska industrin.

Swedegas är leverantör/transportör till den svenska naturgasmarknaden. Genom att äga och förvaltar det svenska naturgasnätet är man också en drivande aktör när det gäller utvecklingen av naturgasmarknaden. I dag går det svenska stamnätet för naturgas från danska Dragör till Stenungsund med förgreningar till industrier och kraftvärmeverk i bland annat Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hyltebruk, Gnosjö och Bohus. Längs det svenska transmissionsnätet finns ett 40- tal mät- och reglerstationer där tryck och temperatur regleras innan gasen når kunderna. Den naturgas som levereras till den svenska marknaden kommer från de danska gasfälten i Nordsjön.

Naturgas, inte bara energi
– Naturgasen är ett kostnadseffektivt energislag med minimal miljöpåverkan, säger Swedegas vd Lars Gustafsson. För de flesta är ordet naturgas liktydigt med energi, vilket är helt rätt, men vad man inte vet är att naturgasen för många företag inom t ex processindustrin också är en viktig råvara och därmed en direkt förutsättning för att de skall kunna producera sina produkter. Ett exempel på detta är plastfilmen till displayerna på nya mobiltelefoner. Naturgasen har stor betydelse i utvecklingen av produkter och processer i svensk industri, och då är det molekylerna och inte kilowattimmarna som gör naturgasen intressant.

Potential för utbyggnad av naturgasnätet
– Inom EU står i dag naturgasen i dag för cirka 25 % av energitillförseln, medan motsvarande siffra för Sverige endast är 2 %. Dock skall sägas att i de delar av Sverige som ligger nära stamnätet och därmed har möjlighet att ansluta sig är summan på Europeisk nivå. Det finns med andra ord en stor potential för utbyggnad av nätet, säger Lars Gustafsson, och fortsätter. De i dag kända fyndigheterna av naturgas beräknas räcka i minst 70 år, medan motsvarande råoljefyndigheter anses motsvara 45 års förbrukning, vilket talar för att även tillgången på naturgas är ett starkt skäl till utbyggnad av naturgasnätet. På samma sätt som redan skett på Västkusten. Kan gasen bidra till att ersätta miljömässigt sämre alternativ. Ett effektivt överföringsnät för naturgas är också en förutsättning för att på sikt utveckla marknaden för biogas.

Naturgas, ett rent energislag med många fördelar och användningsområden
Naturgas är ett rent energislag med högt energiinnehåll som belastar miljön betydligt mindre än andra alternativ. Lägg där till den höga verkningsgraden som ger en mycket hög kostnadseffektivitet. I de Svenska kraftvärmeverk där man satsat på optimal teknikutveckling har naturgasen en verkningsgrad på hela 98%. Naturgasen har många fördelar och användningsområden för svensk industri. Kostnadseffektivitet, flexibilitet, minimal miljöpåverkan och hög precision genom exakt reglerbarhet. Listan på fördelar kan göras lång, precis som listan över branscher där naturgas används i produktionen. I dag används naturgas för att värma, torka, smälta, härda och svetsa. För att rosta kaffe, lackera bilar, brygga öl och destruera lösningsmedel, för att nu ge några exempel.

Swedegas verkar för ökad naturgasanvändning
Av den naturgas som levereras i Sverige i dag används en tredjedel av industrin, ungefär hälften till kraft & värmeproduktion, resten till övrig näringsverksamhet och hushåll.
– Swedegas är ett mycket aktivt företag, och trots att vi ”bara” ombesörjer transporterna av naturgas verkar vi pådrivande för en ökad användning av naturgas i Sverige. Ett exempel är att vi arbetar hårt på att få tillgång till norsk naturgas, vilket skulle öka kapaciteten och minska sårbarheten av leveranser. Här är ambitionen att bygga en naturgasledning i havet utanför Bohuskusten. Vi verkar också för att på sikt införa LNG, som är en flytande naturgas, på den svenska marknaden, både som ersättning av olja och gasol och som back-up i lokala biogasnät. Fördelen här är att man kan transportera den gasen med vanliga tankbilar och därmed markant öka den geografiska tillgängligheten, avslutar Lars Gustafsson.