Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Swedia satsar på tillväxt genom samarbetspartners

Familjerederiet Swedia är en av få aktörer som fortfarande har båtar kvar under svensk flagg. Många kämpade länge för att till sist ge upp och flytta sina fartyg till annat EU-flagg för att få en bättre ekonomi. Swedia har båda sina egenägda fartyg kvar i Sverige, och sköter även befraktningen av några andra fartyg på uppdrag av andra ägare. Verksamheten fortsätter nu att utvecklas framförallt tillsammans med externa samarbetspartners.

Swedia drivs av andra generationen med Per Hansson som VD och Christian Johansson som befraktningschef. Det var Christians far Sture Johansson som startade med rederiverksamhet 1958. Familjerederiet har utvecklats i olika konstellationer fram till slutet 1990-talet då nuvarande generation tog över.
– Den svenska rederinäringen har kantats av utmaningar under flera år. När övriga EU-länder anpassat sig till omvärldens hårdnande konkurrens har vi stått relativt stilla här i Sverige. Nu är situationen påtaglig, och vi står inför ytterligare utmaningar nu där vi ser att kompetensen mycket väl kan tänkas flytta utomlands liksom fartygen, berättar Per Hansson.

Sverige behöver sin sjöfart
Sverige är en gammal sjöfartsnation med välutvecklade kunskapskluster som försörjer rederier med kompetenta medarbetare, men även kringverksamheter som myndigheter, klareringsföretag, lotsar och försäkringsbolag är beroende av att kompetensen stannar kvar i Sverige.
– Som nation är Sverige beroende av sin sjöfart. Mot en bakgrund av stora utflaggningar är den framtida kompetensförsörjningen hotad eftersom det kommer att råda stor brist på praktikplatser bland annat. Förändringarna påverkar hela branschen, från serviceföretag till oss redare.

Utveckling trots karga förutsättningar
Swedia sköter befraktning och chartrar in fartyg från samarbetspartners och tror på tillväxt den vägen.
– Det finns ett överskott på tonnage i världen framförallt på tankersidan. Eftersom det råder viss obalans i tillgång och efterfrågan tar vi gärna in fartyg på kommersiellt management (befraktning) för att slippa binda upp kapital. Överskottet på tonnage pressar priserna och försvårar nyinvesteringar i fartyg och på miljösidan, konstaterar Per Hansson.
Svensk sjöfart har sämre förutsättningar än sina europeiska grannar. Att det dessutom råder tuff konkurrens med mycket tonnage försvårar läget ytterligare. Swedia ser det som ett säkert alternativ för framtiden – att satsa på tillväxt genom samarbetspartners som har fartyg under annat EU- flagg. Så kommer företaget vidare och kan fortsätta utveckla verksamheten trots karga förutsättningar.