Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Systematisk utbildning i brandförsvar

Internutbildning, uppdragsutbildningar och samarbete med en gymnasieskola. Det är något av det Uppsala brandförsvar sysslar med, förutom att åka ut och släcka bränder.

Uppsala Brandförsvar har, som namnet säger, hand om brandförsvaret i Uppsala kommun. Där är det förebyggande arbetet oerhört viktigt och man satsar starkt på utbildning. Anders Nilsson är ansvarig för den och han berättar att den första prioriteten bland utbildningarna är de som rör den egna verksamheten.

100 utbildningstimmar om året
-Brandmän har en oerhört bred verksamhetsbas, berättar Anders Nilsson. Det finns styrdokument som anger vad ett brandförsvar förväntas göra. Vi har en målplan som är grunden för brandmännens utbildning och övningarna läggs upp för att uppehålla deras kompetens. Man räknar med att en brandman behöver öva mellan 100 och150 timmar om året för att upprätthålla sin kompetens.
-Brandmännen har ett omfattande övnings- och träningsschema, fortsätter han. Vi har övningshus där vi eldar skarpt. Det ska motsvara en villa- eller lägenhetsbrand och där tränar vi något vi kallar varm rökdykning.
I Uppsala kommun finns alltid 12 heltidsbrandmän i tjänst, men till det tillkommer ett stort antal deltidsbrandmän. De arbetar med andra saker, men varannan vecka har de jour och ska på sex minuter kunna ta sig till brandstationen för att kunna rycka ut.

Befälsutbildning
En annan intern utbildning är den som rör brandbefälen. Brandförsvaret har befälsdagar, då man övar olika scenarier i en särskild taktiksal.
-Befälen har ofta mycket kort tid och dåliga grunder när de ska fatta sina beslut, säger Anders Nilsson. Det gäller att träna sig i att fatta snabba beslut, sen måste man också veta hur man ska få ut besluten till dem som ska verkställa dem. Det är knepigt att hitta system som alltid fungerar, men vi tränar oss i att tänka in i olika situationer som kan hända och vad som behöver göras då.

Certifierade utbildningar
Just den korta tiden man har på sig kommer igen även i andra, externa utbildningar. Man utbildar yrkesfolk som i sitt dagliga arbete riskerar att råka ut för bränder som till exempel svetsare. De, liksom en rad andra yrkesgrupper, genomgår en certifierad utbildning i vad man kallar ”Heta arbeten”. Det här är något som initierat av försäkringsbranschen, som sett vilka kostnader ”onödiga” bränder fört med sig.
I Uppsala hålls också ”Basic Safty” som är inriktad på brandsäkerhet till sjöss. Även det är en certifierad utbildning all personal som arbetar på sjön ska ha. I Uppsala får även blivande
SOS larmoperatörer, ett par utbildningsveckor inriktade på brand.

Samarbete med gymnasieskola
Uppsala brandförsvar arbetar även ihop med den fristående gymnasieskolan Cultus. De som går omvårdnadsprogrammet där har brandmän som lärare en dag i veckan under hela första årskursen.
Andra externa utbildningar i Systematiskt brandskydd riktar sig till Universitet, SLU och de företag som finns i Uppsala.
-Vi tar hand om de kunder som vill ha vår kompetens, sammanfattar Anders Nilsson. Vi har många högriskföretag här, t ex medicinsk verksamhet, där får det inte brinna. Där får alla medarbetar utbildning hos oss minst vartannat år.