Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Systematiskt brandskyddsarbete höjer säkerheten

Lagen om skydd mot olyckors viktigaste syfte är att tydliggöra den enskildes ansvar för skydd mot olyckor. För att underlätta för den enskilde erbjuder Räddningstjänsten i Jönköpings kommun hjälp med information, rådgivning och utbildning. – Vårt främsta uppdrag är att bidra med trygghet och säkerhet för invånarna. Detta gör vi genom att utbilda och informera, kontrollera och ge förslag på förbättringar samt givetvis agera i krissituationer, förklarar Samuel Nyström, verksamhetsansvarig för det förebyggande arbetet på Räddningstjänsten i Jönköpings kommun.

Fastighetsägaren eller nyttjaren är ansvarig
Det är viktigt att företagarna känner till lagstiftningen, exempelvis att det är fastighetsägaren eller nyttjaren som ansvarar för skyddet. – Som ett led i att tydliggöra den enskildes ansvar skall alla ägare och nyttjanderättshavare arbeta systematiskt med sitt brandskydd, säger brandingenjör Samuel Nyström. Detta innebär bl.a. att skyddsrutiner dokumenteras och görs tillgängliga inom företaget, att medarbetare utbildas i brandsäkerhetsarbetet och att brandskyddet följs upp.
Ägare av byggnader eller anläggningar där risken för brand eller konsekvenserna av brand medför särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, har dessutom en skyldighet att lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. I och med den skriftliga redogörelsen måste fastighetsägare och verksamhetsutövare diskutera igenom och reda ut ansvarsfördelningen när det gäller brandskyddet.

Husqvarna AB står väl rustade
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut ett allmänt råd angående det systematiskt brandskyddsarbetet, SRVS 2004:3, som vägledning till ägare och innehavare om vilka åtgärder som bör vidtas för att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor. På Husqvarna AB, som exempel, har man tagit fram och tillämpat väl fungerande rutiner för brand- och skyddsarbetet. Personsäkerheten är tryggad i samtliga anläggningar och brandskyddet är utformat enligt gällande krav och lagstiftning.
– Vi har ett väl utvecklat samarbete med räddningstjänsten i Jönköpings kommun, där vi får stöd och råd och där de i sin tur får kunskap och råd om vår anläggning och verksamhet.
En riktig win-win-situation, säger Roland Johansson, brandskyddskoordinator på Husqvarna AB.
Husqvarna AB har byggt upp en brand- och katastrofberedskapsorganisation för att skapa översikt och kunna utföra ständiga förbättringar. – Vi ser till att lagar och bestämmelser följs, samt uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper inom området. Utbildning är A och O, menar Roland.

Utbildning är framtiden
Som tidigare nämnts är utbildning en del av det systematiska säkerhetsarbetet. Att se till att ens personal kan agera rätt om olycka är framme, t.ex. vid en brand eller vid ett sjukdomstillstånd. Räddningstjänsten erbjuder, i samverkan med Brandskyddsföreningen i Jönköpings län, ett stort antal utbildningar för företag och organisationer bl.a. inom brandskydd och första hjälpen, men även inom områden som exempelvis heta arbeten och egensotning.
– Under 2009 utbildade vi ca 14 000 personer här i Jönköpingsområdet, säger Samuel Nyström. Genom det förebyggande arbetet strävar räddningstjänsten efter att minska antalet bränder och skador. För detta behövs varje enskild företagares och medarbetares engagemang, något som räddningstjänsten hoppas förmå genom sina kontakter med företag och organisationer och de anställda där, vid informationer, tillsynsbesök och utbildningar.

För mer information om systematiskt brandskyddsarbete:
www.jonkoping.se under länken Trygghet och säkerhet
www.brandskyddsforeningen.se/jonkoping

Fakta Räddningstjänsten i Jönköpings kommun
Räddningstjänsten i Jönköpings kommun har ca 220 anställda. Det finns en heltidsstyrka på Rosenlund i Jönköping samt deltidsstyrkor i Huskvarna, Gränna, Norrahammar, Bankeryd, Visingsö, Ryd/Bottnaryd samt Unnefors.