Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Technical Visits i hållbara Umeå, ett nordligt nav för miljöteknik och hållbar stadsutveckling

Genom projektet Technical Visit har man i Umeå skapat ett centrum och en marknadsplats för samlad kompetens inom hållbart byggande och miljöteknik. Ambitionen är att Umeåregionen 2020 skall vara världsledande för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

Kommunala bolag och förvaltningar i Umeå har under många år, var för sig, målmedvetet arbetat med att få sina verksamheter optimalt effektiva med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det gäller vatten & avlopp, avfallshantering, energi och i princip alla andra kommunala verksamheter. Resultatet har överträffat alla förväntningar, och tankar föddes på att ”exportera” kompetensen såväl nationellt som internationellt. För att kunna hantera och sälja den samlade kompetensen och kommunala innovationer bildades 2009 bolaget Kompetensspridning i Umeå AB som ett dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB.

Ganska snart föddes idén att även involvera regionens näringsliv i verksamheten med ambitionen att göra Umeå till ett nordligt nav för miljöteknik och hållbar stadsutveckling.
Nätverket för hållbart byggande i kalla klimat bildades, och i dag handlar det om helheten i samhällsbyggandet med ambitionen att Umeåregionen 2020 skall vara ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Medlemmarna i nätverket består av såväl privata – som kommunala bolag, myndigheter och Umeås två universitet.
Kompetensspridning i Umeå AB skall vara nyckeln till den ”skattkammare” som består av såväl den samlade kommunala energi & miljökompetensen som det regionala näringslivets.

En marknadsplats för miljöteknik och innovationer
– Genom projektet Technical Visit har vi skapat en marknadsplats för kommunens och företagens miljöinnovationer. Intresset för miljöteknik ökar kontinuerligt, och nationellt finns det en tydlig ambition att sälja svensk kompetens på en internationell marknad. Det är här vi har mycket att erbjuda från Umeå och genom projektet Technical Visits tar vi ett helhetsgrepp kring besökshanteringen och paketerar systemlösningar kring att bygga en hållbar stad, säger Project Manager Royne Söderström, och fortsätter, med Technical Visit som centrum och bas arbetar i dag företag, kommun och myndigheter gemensamt för att lyfta fram regionens innovationer inom miljöteknik och hållbart byggande. I projektet ingår bland annat att utveckla affärsmodeller för medverkande små och medelstora företag i regionen, t ex inom Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat, att kartlägga och lyfta fram potentiella innovatörer inom regionalt förankrad forskning och utveckling, samt gemensam marknadsföring av regionens satsning tillsammans med berörda nationella aktörer.

Exportpotential
– Intresset för svensk miljöteknik är mycket stort i världen, vilket innebär att potentialen för export är stor. Här vill vi gärna samarbeta med nationella aktörer som ISA, Exportrådet och IVL men också andra lokala-regionala aktörer för att nå ett marknadsgenombrott, säger Project Manager Royne Söderström. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer, en liten storstad, men ändå hanterbar när det gäller energi- och miljösatsningar, Här har vi möjligheter att utföra projekt och satsningar som påverkar utvecklingen i hela staden och också få med oss en hel bransch. Det är något vi tagit fasta på när Nätverket för hållbart byggande och förvaltande byggts upp.

Med Umeå som modell är våra satsningar på helheten i samhällsbyggandet applicerbara på många städer och orter i såväl Sverige som på den internationella marknaden. Det känns extra roligt att arbeta i en stad där hållbarhetsfrågorna prioriteras högt av våra medborgare. Det är något vi kan se både ute på företagen och ute i samhället, avslutar Royne Söderström.