Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Telge Kraft är företaget som gör allt för sina kunder

För många kunder är elmarknaden både komplex och svår. Telge Kraft erbjuder därför sina kunder portföljförvaltning. Det är en tjänst där kunden överlåter på Telge Kraft att vara kundens expert och samarbetspartner på marknaden. Ett samarbete med Telge Kraft ger kunder tillgång till en mycket professionell krafthandel med uppskattade administrationstjänster.

Allt sedan elmarknaden avreglerades är det många parametrar som påverkar vårt elpris. Detta innebär att risken för svängningar i elpriset höga är stor. Även produkter, tjänster och risker förändras. Telge Kraft erbjuder därför företag och organisationer – portfölj-förvaltningstjänster som skall minska riskerna vid elinköp och elproduktion. Kunderna får tillgång till den erfarenhet, kompetens och de analysredskap som behövs för att tryggt och effektivt kunna förvalta sin kraftportfölj.
Portföljförvaltningskoncepet bygger på noggranna analyser av parametrar som styr det framtida elpriset. Tack vare det kan kundens energibehov prissäkras mot marknadens olika variationer. Kunden får en jämn prisutveckling och långsiktigt stabila elpriser. När det gäller samarbete kan kunden själv välja. Det finns allt från extrem rådgivning till komplett hanterat elinköp där även administration hanteras. En viktig del i samarbetet med Telge Kraft är kraftgruppen. Gruppen träffas regelbundet och bildar ett forum där viktiga frågor diskuteras. Parterna utbyter information och erfarenheter.

Vill öka kompetens och utbyggnad
– Det byggs mycket förnyelsebar elproduktion i dag, framförallt inom vindkraft, berättar Frans Lundquist, vd för Telge Kraft. Vi är mycket aktiva och under 2010 köpte Telge Kraft upp en sjunde del av all producerad vindkraft i Sverige. För oss är det viktigt att kunna vara med och skapa möjligheter till förnyelsebar elproduktion att bli konkurrenskraftig. Genom att hantera de uppkomna riskerna på ett professionellt sätt stödjer vi utbyggnaden. Telge Kraft har hitintills lyckats bra och under 2010 hade vi en mycket god tillväxt och kundtillströmning.
Frans Lundquist berättar vidare att de senaste årens satsning på kompetensförstärkning och utbyggnad av krafthandelsorganisationen har slagit väl ut. I dotterbolaget Telge Krafthandel arbetar i dagsläget 13 personer med portföljförvaltning, handel och analys. De har alla erfarenhet och kompetens inom elmarknaden. Satsningen har gett resultat. Under 2010 fortsatte bolagets tillväxt och 14 nya kunder valde Telge Kraft.
– Allt fler kunder upptäcker vår kompetens. Vi ser med tillförsikt på en fortsatt tillväxt och framtiden verkar ljus.

Kort fakta om Telge Kraft
Telge Kraft bildade bildades år 1993och är ett av Södertälje kommun helägt dotterbolag. Moderbolag är Telge AB. Företaget har idag en omsättning på 1 600 MSEK och en kraftomsättning på 8 TWh. Företaget har över 90 portföljförvaltningskunder inom samtliga segment. Företaget har 36 medarbetare. Telge Kraft har genom dotterbolaget Telge Krafthandel finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument, och är aktör både på Nord Pool och valutamarknaden. Företaget är certifierade enligt ISO 14001.