Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tillämpad forskning och produktutveckling inom idrott och hälsa stärker Göteborgsregionen

Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP) vid Idrottshögskolan stärker hela regionen genom att vara ett unikt center för forskning och utveckling inom idrott och hälsa. Detta har inte funnits i regionen tidigare, målet är att bli ett nationellt ledande och internationellt erkänt forskningscentra inom området fysisk aktivitet, prestationsutveckling och hälsofrämjande arbete.

Fokus för verksamheten inom KHP är både ett brett hälsofrämjande arbete med tonvikt på fysisk aktivitet och kost samt idrottslig verksamhet och därtill kopplad prestationsutveckling.
Fysisk inaktivitet i kombination med felaktiga kostvanor har övertagit rökningens roll som den vanligast förekommande faktorn när det gäller livsstilsrelaterad uppkomst av kronisk sjukdom. Mot den bakgrunden är det naturligt att uppmärksamhet riktas mot hur människors livsstil kan förbättras genom ökad fokus på forskning kring kombinationen fysisk aktivitet och kost.
– Denna typ av forskning ligger rätt i tiden med tanke på de höga ohälsotalen, de ökande sjukvårdskostnaderna och behovet av kvalificerade utvecklingsmöjligheter inom vår största folkrörelse – idrottsrörelsen, poängterar professor Claes Annerstedt, som har varit ansvarig för KHP:s övergripande verksamhet.

Möter det omgivande samhället
KHP kommer att ha en mångvetenskaplig forskningsmiljö, där olika forskargrupper kan mötas och samarbeta, men också möta det omgivande samhället i form av en hälsointresserad allmänhet och en kunskapssökande idrottsrörelse med såväl bredd- som elitinriktning.
Just i Göteborg – som i många sammanhang framhålls som idrottens huvudstad i Sverige och med ett brett spektrum av kompletterande kunskaper i olika forskargrupper inriktade mot idrott, fysisk aktivitet och kost – finns särskilt goda möjligheter att nå långt med den här typen av angelägen forskning.
KHP kommer att täcka behovet av integrering av teori och praktik för berörda utbildningar vid Göteborgs universitet. Dessutom tillgodoser det folkhälsans och idrottsrörelsens behov av kompetensutveckling, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Sist men inte minst kommer KHP att bedriva metodutveckling och testverksamhet inom området hälsa och prestationsutveckling.

Långt utvecklad laboratoriemiljö
Jacob Lind är lärare och forskare i idrottsvetenskap, och ansvarar för den nya laboratoriemiljöns utformning. Han berättar att KHP:s laboratoriemiljö kommer att omfatta fyra moduler med följande fokus: Kondition, Hälsofrämjande/FYSS, Rörelseanalys och virtuell perception samt Optimeringlab/Styrka.
– I uthållighetslabbet skall effekterna av träning och livsstil studeras dels utifrån ett elitidrottsperspektiv, dels utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Vi kommer att tillämpa den senaste tekniken vad gäller uthållighetstester, förklarar Jacob Lind.
FYSS-labbet möjliggör forskning och utbildning som främjar folkhälsa. En stor del av utrustningen är mobil, vilket innebär att undersökningar även kan ske i fält.
När det gäller rörelseanalys och virtuell perception kommer laboratoriet att innehålla ett avancerat mätsystem för rörelseregistrering med höghastighetskameror och avancerade programvaror. Claes Annerstedt:
– Här planeras också för att skapa virtuella miljöer med hjälp av storbildskärmar, 3D-mjukvaror och simulatorprogram för att tillsammans med ljus- och ljudstimuli kunna återskapa realistiska träningssituationer och miljöer.
I optimeringslabbet satsar man på avancerad utrustning för testning och forskning på styrketräning och rörelseoptimering. Nya innovationer inom styrkeutrustning kan exempelvis testas och utvärderas.
– Idén är vidare att integrera visuell, auditiv och sensorisk feedback via 2D- och 3D-video samt storbildsskärm, avslöjar Claes Annerstedt avslutningsvis.