Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tillämpad mekanik driver forskningen framåt inom fordons- och maskinteknik

Institutionen för tillämpad mekanik vid Chalmers tekniska högskola är inte enbart en ledande aktör när det gäller fordons- och maskinteknisk forskning inom högskolan, utan spelar även en nyckelroll inom industrin. I takt med att den samhälleliga utvecklingen går mer och mer mot ökad säkerhet och ytterligare fokus på miljöfrågor, har målsättningen för institutionen blivit att utveckla säkra och miljövänliga produkter till gagn för människor och samhälle.

Institutionen för tillämpad mekanik bildades 2005, men verksamhet inom tillämpad mekanik har funnits länge inom Chalmers, inom olika avdelningar. Institutionen ger idag grund- och fortsättningskurser inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningen, samt kurser inom forskarutbildningen och fortbildning för yrkesverksamma. Man driver även ett antal kunskapscentra med olika inriktningar inom huvudspåret.
Maskiningenjörsporgrammet, inom vilket Tillämpad mekanik driver en stor del av kursverksamheten, är också Chalmers största civilingenjörsprogram. Programmet har även fått utmärkelsen ” Framstående utbildningsmiljö” för sin civilingenjörsutbildning från Högskoleverket, i konkurrens med samtliga universitet och högskolor i Sverige.

Bygger egna bilar
Institutionen ansvarar för två masterprogram, Automotive Engineering och Solid and Fluid Mechanics. Automotive Engineering syftar mycket till utveckling av branschen för att säkerställa ett hållbart samhälle, framtidens ingenjörer inom detta område förväntas ha goda kunskaper även i miljöfrågor.
Inom Chalmers Automotive Projects (CAP) samlas kompetens från olika program och kurser för att med en gemensam plattform kunna utvecklas inom fordons- och maskinteknik. Här får mastersstudenterna bl.a. bygga egna bilar efter egen design. Alla steg i kedjan behandlas, från design och säkerhet till miljöpåverkan.
Inom mastern Solid and Fluid Mechanics fås en bred utbildning inom framförallt modellering och tillämpad mekanik, med speciellt fokus på solid-, fluid- och strukturmekanik.

Akademin möter industrin
Institutionen för tillämpad mekanik är värd för två externa kompetenscentra, ett för järnvägsmekanik (CHARMEC) och ett för förbränningsmotorteknik (CERC). CHARMEC bygger på ett samverkansprojekt mellan industriella intressenter, Chalmers och Vinnova. Centret ser bl.a. till framtida utveckling av järnvägsindustrin, med kostnadseffektiva lösningar som dessutom är säkrare än dagens.
Främsta fokus för CERC är att få ner bränsleförbrukning och minska eller t.o.m. eliminera emissioner. Här forskar man mycket i alternativa tekniker för framtidens bränslekonsumtion, ny design för mindre bränslekonsumtion och ny teknik för minskade emissioner. Centret är en mötesplats för både akademin och industrin, tanken är att man ska kunna bidra till ett mer intensivt samarbete mellan högskolan och näringslivet.

Revolutionerande forskning
Forskningen är indelad i fem avdelningar: Dynamik, Fordonssäkerhet, Förbränning, Material- och beräkningsmekanik samt Strömningslära. Forskningen som bedrivs inom institutionen är ofta även internationellt revolutionerande, idag bedriver man flera projekt som är helt unika och som med all säkerhet bidrar med kompetens för en hållbar utveckling inom fordons- och maskinteknikindustrin. Hållbar utveckling hör till Chalmers huvudfokus för framtiden, och här är Tillämpad mekanik högst delaktiga på flera plan. Grundutbildningsansvarig Peter Folkow avslöjar för oss att man inom kort hoppas på lite extra forskningsmedel, framförallt inom ämnen som transport och energi.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind