Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tillsammans för ett växande Värmland

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för regional utveckling. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för tillväxt så att Värmland kan vara en region där människor vill bo och där företag vill etablera sig, verka och utvecklas.
– Vi arbetar för att värmlänningarna ska kunna leva ett gott liv, idag och i framtiden, säger Tomas Riste, regionråd (S).

Att arbeta med regional utveckling kräver en innehållsrik verktygslåda och Region Värmlands verksamhet spänner därför över mycket, allt från infrastruktur till folkbildning (Region Värmland är huvudman för fem av länets sex folkhögskolor).
På infrastrukturområdet fokuserar man på att förbättra kommunikationerna till och från länet. Ett viktigt arbete den närmaste tiden handlar om att tillsammans med Trafikverket och Karlstads kommun försöka få till förbättringar på Värmlandsbanan och Karlstads central. Under 2012 kommer därför flera utredningar att ske.

– I dag utgör Karlstad central en flaskhals och de förseningar som uppstår drabbar både gods och resenärer. På sikt är det därför nödvändigt att bygga om stationsområdet och flera delar av Värmlandsbanan eftersom den påverkar trafiken hela vägen från Stockholm till Oslo. Tillsammans med Trafikverket och Karlstad kommun försöker vi nu hitta lösningar på problemet, säger Tomas Riste, regionråd.

Just nu pågår också ett intensivt arbete med att ta fram en regional kulturplan som ett led i att staten inför en ny samverkansmodell på kulturområdet. Modellen innebär bland annat att Region Värmland på sikt kommer att ansvara för att fördela statsbidrag till regionala kulturinstitutioner och verksamheter. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.
 
2012 blir även ett år då Region Värmland kommer arbeta ännu mer för att stärka banden med Norge och Oslo-området.
– Norge är ett av världens rikaste länder och Oslo ät vår närmaste storstad. Vi kommer att jobba mycket för att utveckla samarbetet med våra norska grannar under 2012, säger Catarina Segersten Larsson.

Från och med den 1 januari är Region Värmland också länets kollektivtrafikmyndighet.
Bakgrunden är en ny lag om kollektivtrafik som trädde i kraft i januari 2011. Region Värmland har numera ansvar för att samordna och utveckla kollektivtrafiken i länet på kort och lång sikt.
− Den nya lagstiftningen innebär bland annat att det blir lättare att organisera trafik över länsgränser och det är oerhört viktigt då en väl fungerande kollektivtrafik blir allt viktigare för en regions utveckling och attraktionskraft. Att människor exempelvis kan bo på en ort och jobba på en annan utan för långa pendlingstider är jätteviktigt när det gäller att få människor och företag att välja var de ska flytta, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.

SNABBFAKTA REGION VÄRMLAND
Huvudmän är Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland
Region Värmland är en politiskt styrd organisation. Det högst beslutande organet är regionfullmäktige, vars 64 ledamöter väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige.

Verksamhetsområden är: Näringsliv och arbetsmarknad, Internationella frågor, Kommunikation, infrastruktur och IT, Miljö och hållbar utveckling, Utbildning och kompetens, Vård, omsorg och folkhälsa, samt Kultur, fritid, folkbildning, kreativa näringar och kollektivtrafik.

Läs mer om Region Värmland på regionvarmland.se