Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tillsammans möter Kulturgeografi och Ekonomisk historia utmaningar i en föränderlig värld

Umeå universitet samordnar stora delar av utbildnings- och forskningsverksamheten inom ett flertal områden för att möta framtidens utmaningar och den nya tidens krav på spetskompetens. Kulturgeograferna och ekonomhistorikerna ingår sedan 1 januari 2012 i den sammanslagna institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Verksamhetsgrenarna har tidigare samverkat inom flera områden, bland annat inom masterprogrammet Samhällsanalys och utredningsarbete. Mycket av det som förknippas med analyser av samhällsutvecklingen är kopplad till forskning inom kulturgeografi och ekonomisk historia. Ämnesinriktningarna kompletterar varandra och skapar därmed bredd i förståelsen av dynamiken i samhällsutvecklingen.

Stärker externa samarbeten
Kulturgeograferna driver två utbildningsområden på både kandidat- och masternivå, samhällsplanering och turism. De har byggts upp under en längre tid med tydliga kopplingar till såväl internationellt ledande forskning som till potentiella arbetsgivare för våra studenter. På båda dessa områden finns goda möjligheter att greppa ytterligare utvecklingschanser inom ramen för den nya institutionen, men även i samspel med andra institutioner vid Umeå universitet.
– Vi har för avsikt att särskilt stärka våra internationella forskningssamarbeten, men även samarbete av olika slag med det omgivande samhället och då framförallt med verksamheter som är aktiva inom våra huvudområden. Det kan exempelvis vara konsulter, samhällsplanerare och utredare inom såväl kommuner som regionala och statliga organ samt företag som arbetar med utveckling av turismnäringen, berättar Ulf Wiberg, prefekt vid institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Nya krav på samhällsplanering
Det finns ett stort behov av kompetens inom både samhällsplanering och turism. Institutionen har flera forskningsområden med starka kopplingar till samhällsplanering. Ett exempel är transportområdet där fokus ligger på samspelet mellan människa, transportmedel, infrastruktur och miljö. Ett annat exempel är forskning om tillväxtprocesser inom näringslivet och arbetskraftsrörlighetens betydelse för detta.
Universitetslektor Emma Lundholm forskar inom ramen för Åldrande och livsvillkor som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Umeå Universitet. Hon har utifrån sitt kulturgeografiska perspektiv framförallt fokuserat på äldres flyttningar och var äldre bor i förhållande till sina anhöriga.
– Den åldrande befolkningen är en process som påverkar samhällsutvecklingen och som också får konsekvenser för hur samhället organiseras i framtiden. Detta är bara ett exempel på hur vi arbetar för att skapa synergier, poängterar Emma Lundholm.

Turismens tillväxtpotential
Institutionen har även en omfattande turismforskning. Flera forskare arbetar med att analysera potentialen som förknippas med vår nordliga miljö. Det finns redan ett antal spektakulära exempel som uppmärksammas världen över såsom ishotellet i Jukkasjärvi.
– En annan aspekt som vi arbetar med är de markanvändningskonflikter som kan uppstå mellan turistnäringen och andra intressen. Det kan exempelvis handla om attraktiva naturmiljöer för turism där man samtidigt ser en stor tillväxtpotential i form av vindkraftsparker eller gruvor, förklarar Ulf Wiberg.