Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Tolk- och översättarinstitutet vill se fler tolkar

Att arbeta som tolk är stimulerande men innebär också stora utmaningar. Du behöver ha en god allmänbildning, vara snabb och flexibel, besitta en stor koncentrationsförmåga och simultankapacitet. I Sverige är behovet av såväl EU-tolkar som kontakttolkar, teckenspråkstolkar och skrivtolkar stort. Konferenstolken tolkar inom EU:s organ och arbetar därför mestadels utomlands. Behovet av konferenstolkar är för närvarande stort och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet startar därför en kurs i konferenstolkning hösten 2011 efter ett längre uppehåll. Kursen ingår som en fristående del i ett masterprogram i översättningsvetenskap. Konferenstolkyrket är ett exempel på ett yrke inom det humanistiska området med goda utkomstmöjligheter!

För att kunna söka till konferenstolkutbildningen krävs en kandidatexamen inom något ämnesområde, inte nödvändigtvis språk. Fackkunskaper inom skilda områden är viktigt för en konferenstolk. Förutom en kandidatexamen behöver du också ha mycket goda kunskaper i minst två språk, förutom ditt förstaspråk. Ett av språken ska vara antingen engelska eller franska. Som konferenstolk tolkar du simultant via en ljudanläggning i ett tolkbås det en mötesdeltagare säger på exempelvis spanska till ditt förstaspråk svenska. I utbildningen till konferenstolk ingår förutom tolkövningar även anteckningsteknik, terminologiövningar och EU-kunskap. Du lär dig tolka både konsekutivt och simultant. Kursen är upplagd på halvfart under två terminer.

Institut med särskilt uppdrag
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har ett nationellt uppdrag sedan 1986 att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov. Ingrid Almqvist är föreståndare vid TÖI. Hon berättar att institutet med sina 17 anställda är unikt i landet med att bedriva tolkutbildningar. Översättarutbildningar finns även vid andra universitet, men endast vid TÖI finns det professorer i ämnet, vilket gör oss unika även där, fortsätter Ingrid Almqvist. På institutet bedrivs forskning inom tolkning och översättning och TÖI hoppas att en forskarutbildning inom ämnesområdet snart inrättas, eftersom det inte finns sedan tidigare i Sverige. Behovet är stort och kandidaterna många. Förutom att utbilda tolkar och översättare initierar TÖI nya tolkordlistor, ordböcker i miniformat. De listar de viktigaste begreppen inom svenskt samhällsliv, sjukvård och juridik med termer på svenska och det aktuella tolkspråket. På gång är tolkordlistor i svenska – albanska och svenska – kurdiska.

Utbildning till tolk och översättare
TÖI anordnar tolkutbildning med antagning var tredje termin. Dessutom har TÖI tillsynsansvar för de utbildningar till kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk som bedrivs på folkhögskolor runt om i landet. En kontakttolk tolkar samtal mellan två parter och tolkar alltså i båda riktningarna. På samma sätt arbetar teckenspråkstolken som tolkar mellan svenska och svenskt teckenspråk. Skrivtolken återger talad svenska till skriven svenska med hjälp av dator, ofta för en person som fått sin hörselskada i vuxen ålder och därför inte växt upp med teckenspråk. Behovet av tolkning finns såväl i myndighetskontakter som inom sjukvård och rättsväsende. Det är stor brist på utbildade tolkar, särskilt inom kontakttolkområdet. För närvarande bedrivs utbildningar med ett trettiotal språkkombinationer på folkhögskolorna, men det behövs utbildade tolkar i hundratalet språk. Behovsbilden kan också snabbt förändras beroende på den politiska situationen i världen.

TÖI:s översättarutbildningar förutsätter att du redan studerat det språk du vill översätta från på universitet. Liksom hos tolken är en bred allmänbildning, språkkänsla och noggrannhet nödvändiga egenskaper. För en yrkesverksam översättare är det dessutom nödvändigt att kunna använda tekniska hjälpmedel såsom översättningsminne och terminologidatabaser. Varje höst startar ett masterprogram i översättningsvetenskap på TÖI och hösten 2011 startar programmet med inriktningen tyska och italienska.