Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Trafikverket – blodomloppet i samhället

Vi reser mycket i Sverige, vi gör cirka 13 miljoner resor varje dag. Samtidigt sker en mängd godstransporter, till en sammanlagd vikt av nästan 800 000 ton dagligen. Trafikverkets övergripande vision är att alla ska komma fram, smidigt, grönt och tryggt.

Trafikverket är den statliga myndighet som dagligen ser till att vägar och spår är framkomliga, att järnvägsstationer handikappsanpassas, att det byggs mötesfria vägar, att förarprov för körkort utförs, att förare utbildas i sparsam körning. Detta arbete utförs för att kunna förvalta och utveckla en infrastruktur som medför väl fungerande resor och transporter.

Verket är uppdelat i sex regioner med ett regionkontor i varje region. Regionkontoret för Trafikverket region öst finns i Eskilstuna. Regionen innefattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro samt Östergötlands län, vilket motsvarar knappa 1 600 000 invånare fördelat på 52 kommuner. Fem av kommunerna finns på listan över Sveriges tio största kommuner, där Uppsala ligger i topp med cirka 194 000 invånare. Men regionen innefattar även små kommuner, såsom Ydre kommun i Östergötland med sina knappt 3 700 invånare.
Spannet mellan kommunerna och deras storlek är en utmaning i vår verksamhet. Det handlar ju om en balans mellan våra stora tillväxtorter och de mindre som återfinns på landsbygden, konstaterar Einar Schuch regionchef Trafikverket region Öst och fortsätter att berätta att det görs 725 000 enkelresor varje vardag i regionen. Det medför också utmaningar i form av framkomlighet och tydlig information till resenärer, oavsett om resan sker på väg, järnväg, i luften eller till sjöss.

Utvecklare av infrastrukturen
Utöver regionkontoret i Eskilstuna finns lokalkontor i Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping.
Vi på Trafikverket är samhällsutvecklare med ansvar för infrastruktur, säger Einar Schuch. Man kan säga att vi är samhällets blodomlopp från tidiga planeringsskeden till byggnation och förvaltning av infrastrukturen. Vi samarbetar nära med kommuner, regionförbund och näringslivet för att skapa bra lösningar vad det gäller våra 1 600 mil väg och 250 mil järnväg som vi har i regionen.

I region Öst finns Sveriges tredje största flygplats, Stockholm Skavsta. Här finns även landets fjärde största fraktflygplats i Örebro, en flygplats som är särskilt utpekad av Försvarsmakten på grund av deras centrallager i Arboga. Regionen är även framträdande på sjöfartssidan med Sveriges nionde och tionde största hamnar, i Oxelösund respektive Norrköping. Det finns en högskola och tre universitet i regionen och totalt studerar det drygt 95 000 studenter på dessa lärosäten.

Framkomlighet och trafiksäkerhet
Trafikverket i region Öst står för flera utmaningar framöver: ökat utnyttjade/utbyggnad av kollektivtrafiken, vikten av att tänka i stråk och trafikslag när personer och gods ska transporteras från punkt A till B samt kopplingen mellan framkomlighet och punktlighet.
Vi ser naturligtvis att utbyggnaden av slussen i Södertälje påverkar insjöfarten i Mälaren, vilket vi också måste titta vidare på, slår Einar Schuch fast och nämner även att avregleringen av tågtrafiken i december 2011 också kommer att medföra möjligheter men även utmaningar.

Det pågår flera stora infrastrukturprojekt i regionen, bland annat BanaVäg Motala-Mjölby där vi både bygger ny sträckning av väg 50 samt dubbelspår mellan de två orterna. Järnvägen är klar år 2012, vägen under 2013. Trafikverket bygger också en ny förbifart vid Katrineholm, Östra förbifarten, som är klar under år 2012. I december i år är ombyggnationen av Uppsala resecentrum och bangård färdig. Och i Uppsala län bygger Trafikverket även om väg 288 mellan Uppsala och Östhammar till mötesfri landsväg, en satsning som delvis görs på grund av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl men även för att slutförvaret av kärnbränsle ska lokaliseras till Forsmark i norra länet.
Något som är påtagligt i vårt arbete inom region Öst är närheten till Stockholm. Våra fem län omgärdar ju huvudstaden, vilket medför ett gemensamt beroende av att framkomligheten är god både in mot och ut från Stockholms län. Trafiken som går på väg och järnväg måste genom vår region för att komma till och från Stockholm. Det är väl just det som utmärker vår region, avslutar Einar Schuch.

Korta fakta om Trafikverket
– Trafikverket bildades den 1 april 2010
– Verket har 6 700 anställda.
– Huvudkontor i Borlänge.
– Generaldirektör Gunnar Malm.
– Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
– Trafikverkets Färjerederi är Sveriges största rederi.
– Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
– Verksamheten omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Hos Trafikverket finns även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys).
– Myndigheten omsätter cirka 47 miljarder kronor per år. 26 miljarder kronor går till investeringar och kostnaden för drift och underhåll beräknas till cirka 15 miljarder kronor.