Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Trästad 2012 och nästa steg

Trästad 2012 är inne på sitt avslutande år men samtidigt pågår en dialog om en fortsättning efter 2012. En utveckling mot en mera hållbar stadsutveckling kräver modiga politiska beslut, ny kunskap, lärande från tidigare erfarenheter, vidareutveckling och nya innovationer.

Projektet Trästad 2012 är unikt i sitt slag då det har samlat 16 kommuner i fyra regioner runt om i landet. Detta sker genom nationell samverkan med lokal förankring och på en triple-helix-samverkan mellan industri, länsstyrelser och kommuner samt universitet och högskolor.
Fundamentet vilar på utveckling av träbyggandet i Sverige med tydligt fokus på minskad klimatpåverkan från byggsektorn, men också med möjligheten att förnya och modernisera byggandet. Något som många längtar efter.
De senaste årens beslut inom EU mot så kallade ”nära noll byggnader” driver på utvecklingen mot en minskad energianvändning i fastighetssektorn. Både nybyggnation och ombyggnation kommer att påverkas av besluten. Detta leder vidare till fokus på hela byggprocessen och den klimatpåverkan som sektorn står för. Det räcker helt enkelt inte att endast fokusera på drift av våra fastigheter. Man behöver titta på hela byggprocessen ”från ax till limpa”.

Känner inte av nationsgränser
Klimatförändringen känner inte av nationsgränser
Cementindustrin globalt sett står för 5 procent av de CO2 emissioner som släpps ut. Som jämförelse kan nämnas att alla befintliga byggnader totalt, inklusive uppvärmning och belysning, står för 20 procent av utsläppen.
Tillverkning av cement är idag energikrävande och betong är inte en förnyelsebar produkt. Sveriges tillgång på naturgrus är begränsad och det är nödvändigt att begränsa användning av material som medför betydande klimatpåverkan. Betong behövs i byggandet men inte i den stora omfattning som vi ser idag.
Materialval i byggprocessen värderas lite eller nästan inte alls i våra kända miljöcertifieringssystem. När klimatfrågan diskuteras generellt är det själva användandet av jordens resurser och slutna kretslopp som är fokus. Dit bör vi även ta byggprocessen.

Från 1 till 17 procent
Många talar generellt sett om förtätning när det gäller en framtida hållbar stadsutveckling. Den utvecklingen talar för en förnyelse och modernisering av byggandet. Det går inte att fortsätta ha byggarbetsplatser i centrala lägen med dålig logistik och med onödigt långa byggtider. Det finns en stor potential i att minska och effektivisera byggandet i en bransch som är känd för en dålig produktivitetsutveckling. Inom Trästad 2012 ser man en stor potential i utveckling av det industriella byggandet.
Träbyggandet är på frammarsch och har under 2000 – talet utvecklats starkt vad gäller byggteknik. Andelen stora flervåningshus trä har ökat från 1 procent år 2000 och till 17 procent idag. Numera klaras alla krav på brand- och ljudklassning även i stora träbyggnader.

En mer hållbar arkitektur
Träbyggandet fortsätter att utvecklas vad gäller god modern arkitektur. Det kan vi se inte minst genom Träpriset som delas ut i år den 15 mars.
Den nationella samverkan mellan regioner i Trästad 2012 förstärks genom universitet och högskola samt SP Trätek som är aktivt med i projektet. Samtidigt deltar flera nyckelaktörer från industrin vilket ger projektet en god förankring på marknaden.
Det har byggts höghus eller större byggnader med bärande träkonstruktioner i många kommuner runt om i landet. Mest i Stockholm men också i Växjö, Skellefteå och Skövde som är några av de 16 kommuner som finns med i Trästad 2012.
Hela omgestaltningen av Sveriges slitna bostadsområden från 1960- och 70-talen behöver rustas, och det finns stora möjligheter att göra detta med lättbyggnadsteknik som baseras på biomassa. Man kan bygga på hus i en eller flera våningar eller bygga till hus. Husen kan energieffektiviseras och man kan uppdatera och ordna tillgängligheten i dem. Dessutom finns det möjlighet att modernisera med nya träbaserade fasader.

Trästad 2020
Avslutningsåret för Trästad 2012 innebär en rad aktiviteter runt om i landet för att visa upp vad som görs i kommunerna. Att se helhetslösningar i träbyggandet är en ständigt återkommande process där ett land som Sverige med sin trävaruproduktion har stora förutsättningar att ta fram goda exempel på hållbart träbyggande som reducerar klimatpåverkan. I landsbygdsminister Eskil Erlandssons initiativ och handlingsplan Skogsriket nämns Trästad 2012 under rubriken, ”Förädling och innovation”, som ett projekt som stöds av regeringen och redan nu talar Erlandsson om en fortsättning i Trästad 2020.

Följ gärna Trästad 2012 och dess aktiviteter på www.trastad2012.se