Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tuff Ledarskapsträning erbjuder insiktsbaserade insatser inom coachande ledarskap för bestående effekter

Ledarskapsutbildningar har blivit lite som en trend i en strävan efter att uppnå bättre resultat och högre effektivitet på dagens hårt konkurrensutsatta marknad. Många av dessa utbildningar ser ledaren som huvudfigur i scenariot, och fokuserar mycket på att tillhandahålla verktyg för ledaren att utvecklas i sin egen roll. Det är naturligtvis bra, men på Tuff Ledarskapsträning presenteras ytterligare en utmaning i det att ledaren istället för att bibehålla sin auktoritära roll antar ett långsiktigt coachande ledarperspektiv där medarbetarna tillåts ta eget ansvar. Det har visat sig att de då känner mer motivation och därmed presterar mer med samma eller rentav färre resurser.

Det moderna högteknologiska samhället med framåtblickande företag ställer nya krav på ledarskapet. Utmaningen ligger framförallt i att ledarna ofta hamnar i den så kallade föräldrarollen, där man som auktoritär ledare försöker styra uppifrån utan att faktiskt ha större insikt i den dagliga verksamheten.
Den moderna chefen kan istället dra nytta av ett coachande ledarskap där medarbetarna tillåts ta ansvar fullt ut. Att leda platt med ökade befogenheter innebär inte bara en mer jämställd organisation, utan också att ledaren själv får en större inblick i den dagliga verksamheten som medarbetarna själva ansvarar för.

Främjar hållbar och varaktig förändring
Ett coachande ledarskap innebär att man som chef förhåller sig till sina medarbetare som kompanjoner. Gruppen är ansvarig för ett visst projekt eller vissa moment fullt ut, vilket förändrar hela ledarrollen. Funktionen som traditionell ledare byts ut mot en mer stödjande funktion där samarbete är nyckeln till framgång.
– Genom våra utbildningar tränar vi chefer i de förmågor som behövs för att framgångsrikt implementera ett coachande förhållningssätt till ledarskapet, förklarar Karin Tenelius, VD för Tuff Ledarskapsträning. Framförallt handlar det om att främja hållbar och varaktig förändring, vi bidrar med insiktsbaserade kunskaper som förhoppningsvis får bestående effekter. För att säkerställa ett långsiktigt underhåll av det som implementeras erbjuder vi fortsatt träning vilket också maximerar nyttan med utbildningsinsatsen.
Tuff Ledarskapsträning samarbetar med företag i alla storlekar och inom alla branscher. För stora företag tillämpas visserligen tydliga hierarkier, men även här kan ett coachande ledarskap få betydande effekt genom ökad insikt och ändrat beteende där medarbetare får helhetsansvar för verksamheten.

Alla vinner på stärkande feedback
En viktig del av verksamheten för Tuff Ledarskapsträning handlar om att kunna ge ärlig och rak feedback.
– Alla företagskulturer gynnas av att man kan prata om saker som kan upplevas som svåra, det är positivt för både chefer och medarbetare. Hela företaget vinner på att man vågar vara ärlig och rak, samtidigt ska man inte skuldbelägga utan snarare motivera genom stärkande feedback, fortsätter Karin Tenelius.
Tuff Ledarskapsträning kan också erbjuda konkreta och mätbara förbättringsåtgärder där man skiftar arbetsklimat där det inte funkar. Resultatet mäts därefter bland medarbetarna, om 9 av 10 anser att det efter insatsen råder ett funktionellt arbetsklimat så bedöms insatsen som lyckad. Först då tar Tuff Ledarskapsträning betalt per deltagare.

Lanserar ny utbildning – dynamik i grupper
Tuff Ledarskapstränings coacher besöker regelbundet grund- och gymnasieskolor för att träna lärare i coachande ledarskap. Genom att ta bort hierarkin i skolan kan nya infallsvinklar för lärande skapas som gynnar både lärare och elever.
– En annan sak som vi kommer att arbeta mycket med framöver är dynamik i grupper. Vi lanserar en ny utbildning på fem dagar där vi undersöker relationer inom grupper, deltagarna får en chans att själva skapa insikt i sin egen roll och hur man tillsammans kan skapa effektivitet genom att förstå och acceptera processer.
Det blir en intressant brytning mot företagets andra kurser som är mer hands-on ute på arbetsplatser, och insatsen kan ses som ett steg för Tuff Ledarskapsträning i att bredda utbildningsverksamheten för att passa dagens dynamiska företagsklimat.