Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

UCGS arbetar för att stärka genusperspektivet i Sverige

Intresset för forskning med genusinriktning har ökat kraftigt på senare år, och forskning med fokus på genus bedrivs idag vid samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Umeå centrum för genusstudier (UCGS) samordnar denna genusforskning och är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats Vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.

Utöver den breda forskningsverksamheten levererar UCGS även utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå. Det övergripande målet är att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning där olika discipliner möts med ett gemensamt intresse – att stärka genusperspektivet i Sverige genom ökad kunskap.
Den långsiktiga visionen är att skapa en bra grund för förändring av genusrelationer och jämställdhet på alla nivåer i samhället– i näringslivet, inom offentlig verksamhet och i människors medvetande genom förändring av invanda attityder som har sin grund i föråldrade perspektiv. Vid centret finns det mycket omfattande forskningsprogrammet Challenging Gender, finansierat av Vetenskapsrådet.

Arbetstillfredsställelse inom äldrevården
Inom UCGS bedrivs ett stort antal forskningsprojekt med mycket olika inriktningar eftersom centret är kopplat till samtliga fakulteter vid universitetet. Arbetstillfredsställelse inom äldrevården är ett nytt projekt som grundas på mångåriga studier inom den svenska äldreomsorgen.
– Tidigare studier visar att de som arbetar inom äldrevården generellt är missnöjda med sin anställning, arbetsuppgifter och villkor, berättar professor Ann Öhman, föreståndare för UCGS. I en ny studie som finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap vill vi ta reda på goda exempel, där personalen är nöjd med sin position och känner att de får utvecklas i sin yrkesroll inom äldrevården. Tanken är att de goda exemplen ska fungera som föredömen för andra vårdinrättningar inom äldreomsorgen så att den övergripande kvalitetsnivån på vården höjs.
Det treåriga projektet bedrivs i samverkan med Statistiska centralbyrån och involverar ett antal olika vetenskapsområden såsom sociologi, statsvetenskap och folkhälsovetenskap. Tvärvetenskaplig forskning kännetecknar även som bekant verksamheten inom UCGS i allmänhet.

Utmaning kring studier om våld mot kvinnor
UCGS bedriver också studier om våld mot kvinnor, ett komplext område som dels innebär utmaningar i hur man samlar in information, och dels i hur den hanteras. För att kunna studera utsatta kvinnor måste man även erbjuda en stödfunktion som fångar upp problemet.
– Idag har vi forskare med rötter inom bl.a. rättsvetenskap, hälsoområdet och pedagogik som studerar de många aspekter som knyts an till våld mot kvinnor. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar som behandlar våld kopplat till genus. Både myndigheter och företag intresserar sig för den här typen av utbildningar som riktar sig till dem som ska ta hand om våldsutsatta i samhället.
Umeå har en lång tradition av studier kopplade till våld mot kvinnor, under minst 30 år har forskare arbetat med att kartlägga olika faktorer kring hur och varför våld mot kvinnor förekommer.
Den här typen av forskning behövs för att samhället ska kunna skapa en tryggare tillvaro för kvinnor i allmänhet, och i synnerhet för de kvinnor som löper större risk och utsatthet.
– Det är ett vanligt problem i samhället, ett problem som dessutom är mycket svårt att komma åt. Genom vår forskning och våra utbildningar ökar vi kompetensen framförallt hos dem som ska ta hand om problemet, det är en början, men vi har fortfarande otroligt mycket kvar att göra, säger Ann Öhman avslutningsvis.