Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Umeå – en av världens främsta tillväxtorter för IT och bioteknik

Uminova Innovation erbjuder affärsutvecklingsstöd för företag, forskare och innovatörer i Umeåregionen. Syftet är att stärka regional tillväxt och entreprenörskap, företaget utgör en länk mellan akademi och näringsliv där nya innovationer och forskningsprojekt blir till nya affärsmöjligheter.

Uminova Innovation ägs och finansieras av bl a Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Tillkommande finansiering sker bl a av Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Innovationsbron och EU:s strukturfonder. Uppdraget omfattar att erbjuda kostnadsfritt affärsutvecklingsstöd i form av bl.a. inkubator, rådgivning och kontaktförmedling.
Uminova Innovation utvecklar nya innovationer, ofta tagna direkt från akademin, så att de blir livskraftiga företag eller produkter, samarbeten eller nya affärsområden för befintliga aktörer.
– Vi är inte branschanknutna utan samverkar med företag och innovatörer inom alla segment, berättar Nils-Olof Forsgren, VD. I Umeå finns dock särpräglad kompetens inom bl.a. IT och bioteknik. Svensk forskning hör till världens främsta inom båda dessa områden, det ter sig därför naturligt att vi nu valt att bygga upp två specifika satsningar som vi kallar för InfoTech Umeå respektive Biotech Umeå.

Umeå på världskartan
InfoTech Umeå och Biotech Umeå ska bidra till att sätta Umeå på världskartan som en framstående etableringsort för IT- och life scienceföretag. Genom att främja för regional tillväxt inom dessa områden skapas även förutsättningar för nationella och internationella samarbeten.
– Vår främsta uppgift är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för etableringar inom IT baserat på innovationer och ny teknik. Det kan även handla om att skapa gynnsamma samarbeten eller bistå befintliga företag i tillväxtprocessen, förklarar Martin Wiklund, projektledare för InfoTech Umeå.

InfoTech – främjar regional tillväxt inom IT
Umeå har ett stort antal verksamma IT-företag idag, inklusive en del avknoppningar från Umeå universitet. Regionen präglas av stark kompetens inom IT och en innovationsanda som är påtaglig. Det råder även en öppenhet och allmän nyfikenhet kring nya IT-lösningar, vilket också sporrar till vidareutveckling av klustret.
– Vi ser till så att företagen syns och hörs. Samtidigt hjälper vi till att skapa nytta för samhället genom att främja för kommersialisering av projekt som kanske annars inte hade nått marknaden, menar Wiklund. Här i Umeå har vi också en kultur där vi strävar efter att hålla hög kvalitet på IT-lösningar, system och produkter. Det är just kvaliteten som är utmärkande för våra företag.
Ett lyckat exempel är Algoryx, ett ungt Umeåföretag som bl.a. utvecklat fysikmotorn AgX Multifysik. Företaget har även lanserat Algodoo ett spel som kan användas för inspirerande inlärning av fysik. Spelet finns tillgängligt på nätet och har även köpts in av skolor.

Stark kompetens inom life-science
Life-scienceområdet är traditionellt starkt inom forskningen i Umeå med ett 60-tal verksamma företag idag och ett stort antal innovationer som nått marknaden. Mer än 2000 personer är idag verksamma inom life-science i Umeå, antingen på företag eller inom akademin. Ett väl fungerande innovationssystem, där Umeå Biotech Incubator är en viktig del för nya läkemedels- och diagnostikföretag samt väl fungerande samarbeten bidrar givetvis även det i regionens tillväxt. Sammantaget gör detta Umeå till en ypperlig etableringsort för företag inom biomedicin, bioteknik och medicinsk teknik
– Umeå är en mycket intressant del av den svenska life scienceindustrin, här utvecklas allt från nya läkemedel som alternativ till dagens antibiotika, nya läkemedel för behandling av ALS, Parkinson och typ2 Diabetes till medicintekniska instrument och bioenergi, berättar Kurt Strömgren, projektledare för Biotech Umeå.

Världsledande forskning inom bioteknik
Umeå är världsledande inom bl a infektionsforskning och växtbioteknikforskning. Med de fyra framstående aktörerna Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut och Norrlands universitetssjukhus står Umeå väl rustade för en stark tillväxt inom life scienceområdet, som även anses vara ett av Sveriges snabbast växande forskningsområden. Strömgren berättar vidare:
– Vi präglas av ett stort antal mindre aktörer som tillsammans står för en stor del av Sveriges samlade kompetens inom ett flertal nischområden under life-science. Vi har även några större företag som exempelvis GE Healthcare samt Apoteket Produktion och Lab.

EU stöttar Umeå
BioTech Umeås uppgift är att främja för tillväxt i regionen, och på sikt gynnar detta även hela Sverige som internationellt anses ha en stor tyngd inom life scienceforskning och med en omfattande industri.
– Vi har fått stöd från EU som vill främja utvecklingen här i Umeå. Regionens kompetens inom life-science bidrar till att lösa världens problem inom hälsa, åldrande och miljö för hållbar utveckling, samtidigt som vi är del i skapandet av regional tillväxt för Europa, säger Strömgren.
Kompetens är en oändlig resurs, och framöver kommer säkerligen andra projekt att startas och genomdrivas av Uminova Innovation eller andra aktörer. Tillväxten inom IT och life science tar därmed inte slut efter projektens avslut. Det ska bli intressant att följa detta ekosystem av innovationer under kommande år.
– Uminova Innovations processer, modeller, metoder och verktyg skapar utmärkta förutsättningar för att innovativa idéer ska utvecklas till framgångsrika företag, kommenterar Forsgren som avslutning.

Maria Lind