Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Umeå universitet vill utvidga innovationsperspektivet

Umeå universitet samarbetar med en rad lokala, nationella och internationella företag inom olika områden. Samverkan och innovationsutveckling är en betydelsefull del i verksamheten och ska genomsyra universitets huvuduppgifter, utbildning och forskning. Men grundforskning är och förblir en grundsten för universiteten och det är också den som på sikt kan leda till de riktigt stora genombrotten. Det krävs helt enkelt lite mer tålamod innan den kan omsättas till innovationer men när det blir möjligt blir samhällsnyttan ofta riktigt stor, ibland omvälvande.

Vi vill intensifiera vår samverkan med näringsliv och offentliga aktörer ytterligare. Vi vill också att forskning vid universitetet ska resultera i fler innovationer, företag och arbetstillfällen. Det var mot den bakgrunden som vi tillsammans med 13 företag startade en ny typ av forskarskola. Företagsforskarskolan ska ge både företaget och doktoranden ny kompetens. Vi mottog också beskedet om att Umeå universitet var ett av de åtta lärosäten som tilldelades ett innovationskontor med stor glädje. Innovationskontorens uppgift är att stödja forskare som vill gå vidare och kommersialisera sina resultat.
Flera framgångsrika företag har sin grund i forskning vid Umeå universitet. Betagenon, ett företag som är fokuserat på utveckling av läkemedel inom diabetesområdet, några andra exempel är Oryx, Pado Metaware, Umbio, Umetrics, SweTree Technologies AB, Innate Pharmaceuticals, Vitec och Ledarskapscentrum, som erbjuder högkvalitativa ledarskapsutbildningar baserade på vetenskaplig forskning.

Konstnärligt campus – en grund för kreativt företagande
Problemet i dag är inte kopplingen mellan innovation och grundforskning inom naturvetenskap, teknik och medicin utan att vi lever kvar i en begreppsvärld där en innovation är synonymt med framgångsrika avknoppningsföretag baserat på ett patent eller en produkt. Den definitionen utesluter mer än 60 procent av alla studenter på våra universitet, det vill säga de som inte läser teknik, medicin eller naturvetenskap. Kan vi skapa system för att utnyttja även dessa individers kreativitet och innovationskraft kommer vi att nå långt.
Ett exempel på ett sådant område är kreativa näringar där Umeå universitet kommer att vara en kraftfull motor i framtiden. Skapandet av ett konstnärligt campus med design, arkitektur, konst och digitala medier är ett initiativ som ger internationell respons. Tillsammans med näringslivet och Umeå kommun ska vi också skapa en miljö där nya företag inom det kreativa området får växa upp, en kreativitetsinkubator.

Nya antibiotika och grönteknik
Huvuddelen av den forskning som bedrivs vid universitet är grundforskning. Men en stor del av forskningen bedrivs i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer med syfte att hitta mer direkta tillämpningar. Industriell IT är ett exempel, växt- och skogsbioteknik ett annat. Våra forskare arbetar bland annat med att utveckla metoder för att kunna öka skogstillväxten och anpassa träden till ett nytt klimat eller att ta fram vedfiber av olika slag som kan lämpa sig för allt ifrån bioenergi till biodrivmedel. Gröna kemikalier och smarta energilösningar eller nya antibiotika från organismer i ishavet, som är en del av vår framgångsrika infektionsforskning, är andra spännande exempel.
Tillsammans med Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och i samarbete med industrin har vi etablerat den norra regionen som ett centrum i världsklass för forskning på naturresurser, hållbar utveckling och förnyelsebar energi, forskningsområden som vi sammanfört under begreppet grön teknik.

Umeå universitet satsar på att hjälpa länets företagare
Men vi arbetar också med projekt i mindre skala som är nog så viktiga för näringslivet.
I Västerbotten står närmare 9 000 företag inför en generationsväxling. Det finns en stor risk för att en del av företagen läggs ner när den som i dag driver företaget går i pension.
Umeå universitet har tillsammans med andra regionala aktörer startat projektet ”Bli företagare – skapa din egen framtid”, för att motverka den utvecklingen.
2009 var ett ofattbart framgångsrikt år för Umeå universitet. Förutom stora forskningsframgångar ökade antalet studenter med närmare 4 500 personer till 33 500 och vår omsättning uppgick till 3,4 miljarder kronor. Det är en utveckling som vi vill bygga vidare på tillsammans med alla som vill vara med. Att investera i kunskap lönar sig för alla.

Göran Sandberg
Rektor vid Umeå universitet

Ulf Edlund
Prorektor för samverkan