Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

UMEVA vill hushålla med jordens resurser

–Det är viktigt att vi medverkar till en klimatpåverkan åt rätt håll.
Det säger Tomas Blomqvist, VD för UMEVA, som ansvarar för såväl avfallshantering som vatten och avlopp i Umeå kommun. Företaget bildades år 2000, ägs till 100 procent av Umeå kommun och har omkring 110 anställda.

– Vi på UMEVA har monopol på vatten, avlopp och hushållens avfallshantering. Då är vi skyldiga att bygga upp verksamheten på ett så bra sätt som möjligt, menar Tomas Blomqvist. I och med att vi är ett monopolföretag har vi ett stor förtroendekapital hos våra kunder att förvalta. Vi måste visa att vi förtjänar att förvalta monopolet.

Klimatsmart kontor
– Sommaren 2009 flyttade vi in i vårt nya energi- och kostnadseffektiva kontor. Det ligger vackert beläget vid Umeälvens strand intill avloppsreningsverket, fortsätter Tomas Blomqvist. Kontoret väcker uppmärksamhet med sin glasfasad mot älven. Men ändå har huset, med ett U-värde på 0,38, en väsentligt lägre energiförbrukning än konventionella kontorsbyggnader. Uppvärmning av huset sker med restvärme från processerna i reningsverket. Inkommande luft kyls på naturlig väg i och med att rören är dragna under marken. Vi har också valt energisnåla lösningar för ventilation och belysning.
Inredningen är i möjligaste mån av naturliga material, som kan återvinnas när den tjänat ut. Möblerna är till stor del Svanen-märkta.

Minimal deponering av avfall
Tomas Blomqvist fortsätter att berätta att UMEVA ligger i framkant då det gäller energiåtervinning. Matavfallet sorteras redan ute hos kunderna. Det fungerar bra, reningsgraden är 98,9 procent. Detta avfall rötas och på så vis utvinns både fordonsgas och näringsämnen, som återförs till kretsloppet.
Tomas Blomqvist tror att ett skäl till att man får människor att ställa upp och sortera sina sopor är att man styr det genom taxorna för avfallshantering. Umeå var bland de första som vägde soporna och lät det påverka kundernas avgifter. Sedan detta system infördes slänger kunderna 20 procent mindre sopor än tidigare.
Det mesta av de sopor som inte är matavfall bränns och därifrån utvinns sedan fjärrvärme. Kvar blir ungefär två procent av de insamlade soporna, som alltså behöver deponeras. Internationellt är det en oerhört låg siffra. Denna verksamhet bedrivs på Dåva deponi, Dåva, strax utanför Umeå.
– I och med de höga miljökraven som numera gäller för deponering finns inte måna deponier kvar i landet. Vi är en av få aktörer norr om Dalälven, säger Tomas Blomqvist. Dåva deponi är klassad i högsta miljöklass och vi tar emot farligt avfall från hela Norrland.

Tre områden
– Det finns tre områden vi jobbar på, menar Tomas Blomqvist. Det första är självklart att så effektivt som möjligt bedriva verksamheterna inom vatten, avlopp och avfallshantering. Det andra är att använda den miljökunskap vi har och sprida den vidare. För det tredje ser vi att vi har ett socialt ansvar gentemot omvärlden. I Sverige tar vi tillgången till bra vatten för givet. Samtidigt saknar en miljard människor i världen tillgång till rent vatten. Vi har en skyldighet att bidra till att förändra detta. Därför samarbetar vi med Water Aid, som är en ganska ny organisation i Sverige, men som funnits länge i USA och Storbritannien. Water Aids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet.
Tomas Blomqvist sätt att se på saken märks då han beskriver vattnet i Umeälven, som han ser från sitt fönster och som indirekt förser umeåborna med kranvatten:
– När vi får vattnet har det redan använts av de som bor i Tärnaby och Storuman. Vi lånar vattnet, använder det och sen ger vi tillbaka det till älven. Därför är det så viktigt att vi är rädda om vårt vatten.
Sedan i höstas kan Umeå stoltsera med att ha Norrlands godaste kranvatten.
– I tävlingen Sveriges godaste kranvatten, som arrangeras av organisationen Svenskt Vatten, kom vi på andra plats och var bäst i Norrland, säger Tomas Blomqvist. Detta är vi mycket stolta över och vi vill givetvis dela denna stolthet med alla i Umeå.

Treårigt projekt med Kina
Intresset för hur Umeå löst sin avfallshantering är så stort att man tvingas säga nej till en del studiebesök från andra länder. Nu har kommunen bildat ett bolag, Umeå kompetensspridning AB, som ska jobba med att sprida den kompetens som finns i kommunen inom miljöteknik. Just nu står UMEVA inför ett spännande projekt tillsammans med den kinesiska staden XI:an, som har 8 miljoner invånare.
– Det är ett treårigt projekt som kan delas upp i två delar, berättar Tomas Blomqvist. Det ena handlar om hur man leder och styr vattenförsörjning och avloppshantering, det andra rör frågor om avfallshantering. XI:an befinner sig nu där vi var för ungefär 40 år sedan. Men vi har olika villkor och förutsättningar, därför ska vi börja med att åka dit nu i april och se hur det ser ut. 2013 avslutas projektet med seminarier både i Sverige och Kina.
Tilläggas kan att även Umeå universitet är involverat i projektet.

Utmaningar
På hemmaplan menar Tomas Blomqvist att man nu har tre stora utmaningar:
– Det första är att vi står inför en generationsväxling, inom de närmaste fem åren kommer ungefär hälften av personalstyrkan att gå i pension. Här måste vi se till att vi överför den kunskapen som finns, så den inte går förlorad. Sen har vi, liksom stora delar av Sverige, vatten- och avloppssystem som byggdes upp för en 30, 40 år sedan. Nu behöver många anläggningar byggas om eller byggas ut. Både för att kunna hantera en större befolkning och för att klara allt hårdare miljökrav. Detta får stora ekonomiska konsekvenser, eftersom det är stora investeringar det handlar om. För det tredje tror vi att våra tjänster kommer att efterfrågas även utanför Umeå kommun. De allt hårdare miljökraven som ställs på verksamheter som vår, i kombination med att det blir en allt mindre befolkning i många kommuner runt oss gör att det kommer bli svårt frö många mindre kommuner att upprätthålla dessa verksamheter. Där ser vi att vi har en roll i framtiden, att arbeta tillsammans med dessa kommuner. Alla tar för givet att vattenförsörjning och sophantering ska fungera vart man än kommer, även om det är långt ute på landet. Men Tomas Blomqvist är förvissad om att UMEVA kommer att gå i land även med detta. Han säger att för var dag som går blir han allt stoltare över det arbete som företaget utför. UMEVA lever verkligen upp till visionen – en naturlig förebild.