Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Unifeeder expanderar och satsar mer på Shortsea-trafiken

Asset Light rederiet Unifeeder kan tillmötesgå även de mest komplexa behoven hos oceantrafiken. Med en modern flotta på ett 40-tal fartyg når Unifeeder hela Nordeuropa och de stora naven för containertrafik, som idag utgörs av Rotterdam, Hamburg, Bremerhafen och Antwerpen.

Unifeeder etablerades 1977 i Århus. Ambitionen var då som nu att serva norra Europas containerrederier genom feedertrafik. Sverige med sin starka rederinäring blev snabbt en huvudmarknad för Unifeeder och idag styrs en stor del av verksamheten från det svenska huvudkontoret i Göteborg, med support från Helsingborg.
– Utvecklingen visar att mycket som tidigare gick som bulkfrakt nu går via container, konstaterar Lars Rexius, Country Manager.
Containerfrakt har sina fördelar med säker transportering av ömtåligt gods, produkterna skyddas från klimatpåfrestningar och yttre hot som exempelvis stöld. Det är dessutom ett kostnadseffektivt alternativ med hög flexibilitet där det mesta som kan gå som bulk även kan anpassas till containerfrakt.
– Som feederoperatör förser vi oceantrafikens aktörer med en pålitlig och tidsenlig service, vi har fasta anlöp i Gävle, Stockholm, Malmö, Helsingborg och Halmstad samt Göteborg. Vi strävar efter en ständig utveckling, där vi är lyhörda inför marknadens behov. Som ett led i detta har vi utvecklat en verksamhetsgren som är helt inriktad på s.k. shortsea, dvs. havsbaserad trafik som ersätter trailerfrakt på land.

Större fokus på Shortsea
Unifeeder har utvecklat tjänster inriktade på Shortsea, vilket som namnet antyder innefattar korta havsbaserade transporter.
– Här fokuserar vi på europeisk containertrafik. Vår största konkurrent är den landsbaserade trailertrafiken, men vi hoppas på en sund utveckling nu när EU beslutat om att försöka flytta containertrafiken från vägarna till järnväg och sjöfrakt.
De främsta anledningarna till EU:s beslut är uppenbara. Fokus på fler järnvägs- och havsbaserade transporter innebär mindre belastning på det europeiska vägnätet, som i dagsläget är gravt överbelastat. Trafiksäkerheten ökar naturligtvis med färre transporter. Dessutom handlar det om stora miljövinster om vi kan lägga om stora delar av containerfrakten till järnvägen och sjötrafiken.

CO2 kalkylatorn – räkna ut miljövinsten!
För att ytterligare stödja argumenten om varför man borde tänka om och flytta frakt från vägnätet till sjöss har Unifeeder utvecklat ett system som snabbt räknar ut hur mycket CO2 som släpps ut för en viss sträcka via landstrafik jämfört med sjötrafik.
CO2 kalkylatorn finns på Unifeeders kommersiella hemsida, och är tillgänglig för alla som vill göra jämförelser mellan lands- och sjötrafik. Systemet är verifierat av Norske Veritas och räknar med stor precision ut hur mycket CO2 man kan spara.
– Shortsea är en växande verksamhet, menar Lars Rexius. Vår ambition är att bli marknadsledande inom detta segment, samtidigt satsar vi på större täckning geografiskt. Ett exempel på detta är vår nya linje för Storbritannien.
Unifeeder expanderar – med ett ökande antal destinationer och hamnar i befintliga länder. Fokus ligger kvar på Nordeuropa och de starka nav som finns här.