Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Universitetssjukhuset i Linköping – Sveriges bästa sjukhus

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har mycket att vara stolta över. I de öppna jämförelser som under 2010 gjordes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fick US mycket höga betyg. En indexerad sammanställning baserad på öppna jämförandedata rankades US som landets bästa sjukhus. Vårddirektör Tommy Skau ser mycket positivt på dessa resultat, och understryker samtidigt att man fortsätter att arbeta med förbättringar där det behövs.

Sveriges bästa sjukhus är en titel som knappast tilldelas utan att en hel del hårt arbete ligger bakom. Alla sjukhus brottas med utmaningar gällande kvalitet, ekonomisk obalans och arbetsmiljö. US är inget undantag, samma problematik kantar vardagen även här.
– Det är vårt sätt att hantera dessa utmaningar som utmärker oss, menar Tommy Skau. I samband med överbeläggning, bl.a. under sommaren 2010, har vi liksom de större sjukhusen i landet blivit granskade av Arbetsmiljöverket. Då har det också tydligt framgått att vi hanterat situationen på ett mycket bra sätt, och vi anses därför kunna utgöra ett gott föredöme för andra sjukhus landet över.

Omfattande ny- och tillbyggnationer
Under 2010 antogs en generalplan för US:s lokalbehov och det beslutades att omfattande ny- och tillbyggnationer skulle påbörjas i år och bli klara efterhand fr.o.m. 2015. Man satsar på nya vårdavdelningar med enbart enkelrum, utrustade för att passa en rad olika patientgrupper.
– Inom projektet Framtidens US arbetar vi bl.a. med frågor som rör upprustningen, ett flertal kliniker deltar och det främjar naturligtvis för en heltäckande och förbättrad vårdmiljö.
Brännskadeavdelningen på US är numera en av landets två rikssjukvårdsenheter för avancerad brännskadevård. Naturligtvis innebär det ytterligare en utmaning med fler patienter, men på US har man klarat det mycket bra. Enheten kommer efter ombyggnationen att ligga i nära anslutning till övriga intensivvårdsenheter.

God samverkan ger utveckling
Goda samarbeten med akademin är en förutsättning för att sjukhuset ska fortsätta utvecklas. Den medicinska fakulteten på Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, verkar nära sjukhuset när det gäller planering och genomförande av FoU-verksamhet.
– Vi är självklart stolta över att Hälsouniversitetets läkarutbildning i flera mätningar är den bästa i landet. Det är en självklarhet för oss att gemensamma satsningar ger bästa tänkbara förutsättningar för vidareutvecklingen av sjukvården genom värdefull forskning som bedrivs i samverkan mellan forskare och kliniskt verksamma här på sjukhuset.
Tommy Skau poängterar slutligen att det alltid finns utrymme för förbättringar inom sjukvården.
– Med det nybildade Regionala cancercentret hoppas vi bl.a. på en ytterligare positiv utveckling inom cancervården. Vi känner oss stolta över våra insatser men förbättringsarbetet stannar aldrig upp, vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten för att även i fortsättningen kunna garantera en trygg och säker vård samt en god arbetsmiljö för våra medarbetare.