Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Upplands Väsby Kommun – ett föredöme i miljösverige

Tack vare sin satsning på miljön har Upplands Väsby som första storstadskommun miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Även det kommunalägda fastighetsbolaget Väsbyhem är numera miljöcertifierat. Det innebär att Väsby kommun är den första miljöcertifierade kommunkoncernen. Miljöcertifikatet delades ut under stadsbyggnadsdagen 2010 av certifieringsorganet DNY (Det Norske Veritas).

Inledningsvis är det viktigt att nämna att landets kommuner har en stor roll för hur samhället utvecklas, men för att lyckas fullt ut måste alla ta eget ansvar för att förbättra miljön. Satsningen på miljön och miljöfrågor har pågått under en längre tid i Upplands Väsby kommun. Kommunen, som har högt ställda visioner och mål, har valt att följa det internationella miljöledningssystemet ISO 14001. Det som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att alla kommunala verksamheter är involverade i miljösatsningen, vilket i sin tur har resulterat i positiva effekter.
– Upplands Väsby kommun har en hög ambitionsnivå och det har gjorts ett mycket bra och långtgående arbete. De använder miljökraven även i sin offentliga upphandling berättar Doris Forsberg, revisionsledare på DNV.

Planera, genomföra och följa upp- ständiga förbättringar
Metoden vilar på tre grundläggande faktorer- planering, genomförande och uppföljning. Dessa faktorer är avgörande för att Upplands Väsby kommun kontinuerligt skall kunna förbättra organisationens miljöarbete. Som ett exempel på kommunens miljösatsning kan nämnas miljöbilar, elen i den kommunala verksamheten är numera förnybar el, energieffektivisering med tydliga mål och bra resultat redovisas i kommunens fastigheter.
– Vi måste alla lyften blicken mot ett hållbart samhälle och miljö säger Eva Bergh, miljöstrateg i Upplands Väsby kommun. Klimatfrågan kan inte bara lösa sig själv. Det är oerhört viktigt att samarbeta med andra, tex högskolor, lokala näringslivet och byggherrar. Utvecklingen går fort och vi behöver nya metoder för att kunna forma ett hållbart samhälle.

Miljöcertifieringen ett kvitto
Eva Bergh förklarar att miljöcertifieringen är ett kvitto på att kommunen har en bra struktur när det gäller satsningen på miljön.
– En viktig effekt är att vi har stärkt medvetenheten och kan höja ambitionsnivån när det gäller miljöfrågor i allt från förskoleverksamhet till planeringen av Väsby stad. Certifieringen är en bekräftelse på att vi arbetar med miljöfrågor på rätt sätt.
Vidare berättar Eva Bergh att miljöaspekterna är indelade i kategorierna avfall, buller, energianvändning, kemikalier, kompetens, transporter, mark och vatten. En bas för arbete är att alla medarbetare inom kommunen har genomgått en miljöutbildning.
– Det är viktigt att vi arbetar med saker där de har störst verkan. När det gäller tex avfall och kollektivtrafik tar vi med miljöaspekterna när vi planerar för nya områden , eftersom det har en långsiktig påverkan. Det gäller även transporter, både våra egna och de vi upphandlar.

För skolan är miljöarbete självklart
Det miljöområde som skolan har mest påverkan inom är förstås elevernas miljö kompetens. Många skolor jobbar med sopsortering tillsammans med eleverna och det finns också ett ute klassrum där eleverna kan lära sig mer om djur och natur. Förutom detta har alla skolor i kommunen också tillgång till Naturskolans två pedagoger som har ett uppdrag att lära eleverna om ekologiska samband.
I miljöpolicyn värnar Upplands Väsby om en långsiktig och hållbar utveckling av våra naturresurser. Eva Bergh förklarar att arbete skall ske med det som påverkar miljön mest och ständiga förbättringar är en ledstjärna.
– Vi ställer miljökrav vid upphandlingar eftersom kommunen är en stor och viktig aktör. Kommunen arbetar förebyggande med miljöfrågorna och interna miljörevisioner är ett sätt att föra ut och kvalitetssäkra miljöarbetet i hela vår organisation.
Eva Bergh berättar fortsättningsvis att kommunen använder sig av olika tillvägagångssätt för att sprida kunskap om miljöarbetet. Hemsidan, miljödagar och stadsbyggnadsdagen är några exempel. Seminarium och studiebesök är också utmärkta tillfällen att utbyta erfarenheter med andra.

Klimatavtal Väsby
Upplands Väsby kommun arbetar tillsammans med näringslivet för att nå miljömålen. Som ett led i utvecklingen för detta finns samarbetet Klimatavtal Väsby. Syftet är att på en lokal nivå sträva efter minskad klimatpåverkan oavsett vad som avtalas på internationell nivå. Inspirationen kommer bland annat från de globala klimatförhandlingarna.
– Alla kan vara med och bidra till ett klimatsmartare samhälle säger Eva Bergh avslutningsvis.