Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppsala universitet utbildar kvalificerade utredare för det moderna samhället

Kvalificerade utredare med förmåga att analysera politiska klimat och händelser i världen är eftertraktade inom flera av samhällets segment. Vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, utbildas framtidens utredare och experter inom svensk och internationell politik, jämförande- och förvaltningspolitik. Studenter interagerar med forskare genom hela utbildningen och arbetar med reella projekt som kan knytas till verkliga behov i samhället.

Statsvetenskapliga institutionen genererar välutbildade studenter och forskare som kan analysera samhälleliga problemställningar inom de flesta områden. Genom att knyta de konkreta händelserna och problemen till mer generella mönster och teorier kan man också finna lösningar. Studenterna blir experter på att identifiera både hinder och möjligheter.

Behandlar statskunskapens alla delar
Vid institutionen bedrivs forskning inom statskunskapens alla delar, från politisk teori med politisk filosofi och idéhistoria, svensk politik, jämförande politik, offentlig förvaltning och internationell politik. Praktiskt taget all forskning bedrivs i externfinansierade projekt. Metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.
– Vi står för ett väldigt brett område både utbildnings- och forskningsmässigt, konstaterar Professor Torsten Svensson, prefekt vid institutionen. De viktigaste momenten inom samtliga av våra utbildningar och forskningsprogram är motivationen till självständigt arbete och träning i analytisk förmåga – egenskaper som värdesätts oavsett vilken arbetsmiljö man hamnar i framöver. Att kunna förhålla sig kritiskt i olika sammanhang, att kunna granska och dra välgrundade slutsatser är viktigt i alla typer av beslutsprocesser. Våra studenter och forskare blir självständiga skribenter med god analytisk förmåga.

Gemensam forskarskola
Uppsala universitet uppmuntrar tvärvetenskapliga samarbeten generellt, det gäller för hela universitetet och omfattar även samarbeten med andra lärosäten. Statsvetenskapliga institutionens forskare möter exempelvis forskare med naturvetenskaplig bakgrund i det gemensamma forskarcentret CNDS, Centre for Natural Distaster Science, som också är en forskarskola.
En naturkatastrof kan medföra enorma mänskliga, miljömässiga och ekonomiska kostnader som ofta beror på social status, ålder och kön. Samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper krävs för att förutsäga, mildra eller helst förhindra en naturolycka. I september 2009 beslöt regeringen att utnämna Uppsala universitet, i samverkan med Försvarshögskolan och Karlstads universitet till nationellt centrum för forskning i naturkatastrofslära och därmed bildades CNDS.

Stark koppling till samhället
Inom institutionen bedrevs tidigare en magisterexamen på fyra år. Med Bolognastrukturen har man fått en tydlig indelning med tre års kandidatutbildning följt av två års masterstudier. Masterutbildningen avslutas med en hel termins examensarbete.
– Något som är utmärkande för oss är att vi inom både kandidat- och masterutbildningarna erbjuder studenterna 20 veckors praktik för att tydliggöra kopplingen till det kringliggande samhället, berättar Torsten Svensson.
Studenterna arbetar i sin praktik för både offentliga organisationer och privata företag. Majoriteten får vara på svenska ambassader i utlandet, en del verkar också vid Utrikesdepartementet och större internationella organisationer i Sverige. Det finns en lång tradition av stark internationalisering inom institutionen, inte överraskande med tanke på institutionens inriktning.