Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Uppsalas biologer och biotekniker – naturliga problemlösare med insikt

Biologer är mångsysslare som med både bred och djup kunskap kan axla olika roller inom allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till ledande positioner inom hållbarhets- och klimatfrågor. Biologer är också ofta duktiga problemlösare som med helhetsperspektiv kan hantera komplexa projekt. Med sina analytiska förmågor finns biologer ofta i chefspositioner, och då även inom områden som inte direkt angränsar till biologin.

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet bygger på hundraåriga traditioner, då Uppsala sedan Linnés tid varit som ett centrum för biologisk forskning och vidareutveckling av de kompetensområden som omfattas av biologin. Det är mot denna bakgrund som IBG (Institutionen för biologisk grundutbildning) organiserar all grundutbildning inom biologi, bioteknik och bioinformatik vid Uppsala universitet.

Bred flora av utbildningar
IBG erbjuder en bred flora av utbildningsprogram och kurser, från grundnivå till avancerade påbyggnadskurser och mastersprogram. Kandidatutbildningen erbjuder efter två grundläggande år olika inriktningar mot exempelvis naturvård eller molekylärbiologi för det sista året.
Vid IBG formar studenterna grunden för sin framtida karriär, vägen är inte utstakad på förhand, biologer kan med sina goda problemlösaregenskaper finna olika stigar att utveckla sin egen inriktning inom det biologiska spåret – eller till och med utanför.
Utbildningar inom bioteknikområdet riktar sig direkt till näringslivet, många studenter väljer att gå vidare inom exempelvis läkemedelsutveckling och diagnostik.
– De flesta av våra studenter går vidare med något av våra fyra mastersprogram, berättar informatör Elisabeth Långström. Vi erbjuder vidareutbildning för att bygga upp specialistkunskaper i t.ex. cell- och molekylärbiologi, ekologi och naturvård, limnologi (avser sötvattensekologi och balans i vatten), evolutionsbiologi, genetisk och molekylär växtbiologi samt miljötoxikologi.
Miljötoxikologi är ett intressant område som funnits i Uppsala i decennier. Elisabeth Långström förklarar att området har starka kopplingar till dagens miljöproblematik som angår alla, hela samhället, lokalt som globalt. Den som läser miljötoxikologi är väl förberedd för våra stora utmaningar och kan verka bl.a. på kommun och landsting, myndigheter och inom privata konsultbolag.

En del av Sveriges främsta bioteknikkluster
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startade 1991 och var då den första i sitt slag i Sverige. Här finns bl.a. bioinformatik som valbar inriktning, som liksom biotekniken har starka kopplingar till både forskning och näringsliv.
Inom bioinformatik arbetar man i gränslandet mellan biologi, matematik och datavetenskap. Studenterna arbetar med aktuella frågeställningar inom biologi och medicin ur ett matematiskt och datavetenskapligt perspektiv, metoderna hämtas från dessa discipliner.
Uppsala universitet ligger i Sveriges främsta bioteknikkluster, och biologiutbildningen har en stark koppling till den omgivande industrin.
– Det är viktigt att studenterna får en stark näringslivsanknytning i utbildningen, därför anlitar vi föreläsare direkt från industrin. Baserat på våra goda relationer med omvärlden och bioteknikbranschen i synnerhet får våra studenter en bra väg in i näringslivet väldigt tidigt i utbildningen. De gör också sina examensarbeten ute på fältet, och stärker därmed sin relation till företag i branschen, säger Elisabeth Långström.

Alla möjligheter för biologer i näringslivet
Uppsala universitet har av studenterna rankats som Europas bästa lärosäte inom ämnet biologi, enligt den senaste undersökningen som CHE gjort gällande naturvetenskapliga ämnen.
IBG arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av programmen, och idag står Uppsala för en av landets bredaste utbildningar inom området.
– Bredden är viktig för oss, kommenterar Ingela Frost, som ansvarar för grundutbildningen. Vi är också måna om att ge studenterna andra färdigheter som kan vara nyttiga för deras framtida yrkesval, oavsett inriktning. I våra utbildningar integreras flera saker som en biolog kan tänkas behöva i arbetslivet, som muntlig och skriftlig presentation, analysförmåga och projektledning. Via de avancerade kurserna får studenterna möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom ett visst område.
Studier i biologi över lag ger en bra grund för en rad olika yrkesval, speciellt med tanke på ämnets stora tillämpningsområde där allt från förnybara bränslen till läkemedelsutveckling finns representerat.
– För civilingenjörerna öppnas enorma möjligheter och förutbestämda yrkesroller finns inte. Med sin generalistutbildning kan våra civilingenjörer utvecklas och bli framgångsrika nyckelpersoner inom allt från produktutveckling till läkemedelsforskning, säger Ingela Frost som avslutning.