Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Uppsalas läkar- och sjuksköterskestudenter i gemensamma akutrumssimuleringar

Under våren startar ett samarbete mellan sjuksköterske- och läkarprogrammen vid Uppsala universitet där alla studenter som går sista året vid båda utbildningarna kommer att genomgå gemensamma akutrumssimuleringar. Studenterna kommer därmed att få ta del av verklighetsanpassade kliniska moment i en mycket intensiv miljö, tanken är att de tidigt ska få en inblick i hur det verkligen fungerar inom deras valda yrkesinriktningar.

Fördelarna med simulering är många, bl.a. så får studenterna ta del av verkliga case, fast utan risker. Det nya samarbetet är en kraftfull satsning inom Uppsala universitet och Institutionen för medicinska vetenskaper.
– Naturligtvis finns gemensamma utbildningar mellan olika program sedan tidigare, men nu ska alla i hela årskurser med flera hundra studenter genomgå så kallade high fidelty-simuleringar varje år. Specialister på simulering och lärare från respektive program kommer att medverka vid utbildningen, berättar Martin Wohlin, läkare och föreståndare för den pedagogiska enheten vid Medicinska fakulteten.

Ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet
Genom att studenterna får tillgång till en förstklassig utbildning som dessutom har en tydlig verklighetsförankring hoppas man på en stark utveckling med förstärkt kompetens inom den medicinska sfären.
– Simuleringarna ska underlätta kommunikationen och stärka samarbetet i svåra stressiga situationer, säger Martin Wohlin. Dessutom ska satsningen resultera i en högre kompetensnivå och ge både läkar- och sjuksköterskestudenter ökad kännedom om respektive yrkeskategoris krav gällande kompetenser och kunskaper.
Vinsterna för samhället i stort är påtagliga. Framförallt handlar det om ökad patientsäkerhet och kvalitet på vården, ett område som ständigt utvecklas och debatteras. Martin Wohlin understryker att den pedagogiska satsningen kommer att utvärderas vetenskapligt och presenteras i internationella medicin-pedagogiska sammanhang.

En del av institutionens vision
Simuleringarna är en del av institutionens vision om att studenternas lärande ska vara både lustfyllt och gediget, man har den dubbla uppgiften att underlätta lärandet vad gäller den medicinska ämneskunskapen och samtidigt integrera den professionella rollen. Detta sker som en helhet, varpå institutionens utbildningar alltid ges i linje med aktuell forskning.
Institutionen är en av de största inom Medicinska fakulteten och inrymmer enheter med flera centrala kurser framför allt i läkarutbildningen. Forskningen är gränsöverskridande och omfattar i stort sett alla områden inom medicin inkluderande bland annat vårdforskning, klinisk medicinsk forskning, läkemedelsforskning och medicinsk grundforskning.