Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

US leder hjärtsjukvårdens utveckling i Linköping och Östergötland

Utvecklingen när det gäller behandling av ischemiska hjärtsjukdomar (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar har accelererat de senaste 20 åren, framförallt ser man enorma framsteg nu under senare år, där allt fler operationer kan göras med endovaskulär teknik.

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har byggt upp en ny enhet med toppmodern utrustning speciellt anpassad för behandling av hjärtfel och relaterade sjukdomar. Enheten går under namnet Seldingerenheten, efter radiologen Sven Ivar Seldinger, som uppfann själva tekniken som de endovaskulära ingreppen baseras på.
I korthet innebär Seldingertekniken att man med hjälp av en kateter kan gå in via handleden eller ljumsken och utföra operationer som korrigerar vissa hjärtfel. I takt med att tekniken förfinas kan allt fler typer av hjärtfel korrigeras med hjälp av endovaskulära ingrepp.
– Efter stora teknikmässiga framsteg kan man idag till och med byta en klaff med Seldingertekniken, berättar Christine Sonnhag, hjärtspecialist.

En banbrytande utveckling
Christine, som tidigare varit verksamhetschef på kardiologiska kliniken under många år och även chef för Hjärtcentrum i sex år, har sammantaget arbetat inom området i omkring 40 år. Genom att jämföra hur man behandlade hjärtsjukdomar för 20 – 30 år sedan med de tekniker som finns idag får vi en bra bild om hur utvecklingen har gått framåt. Christine berättar:
– För cirka 30 år sedan behandlades exempelvis hjärtinfarkter rent medicinskt, med läkemedel. Det handlade då om långa vårdtider, och det var också innan man hade tillgång till propplösande behandlingar. Genom att man enbart kunde behandla rytmstörningarna och inte själva hjärtproppen så kan man säga att en del av hjärtat faktiskt dog, och många patienter fick exempelvis hjärtsvikt efter behandlingen.
Linköping fick sina första thoraxkirurger i slutet av 1980-talet, och då fick man också börja med ballongvidgning (PCI). Idag utförs vid US cirka 1000 behandlingar med PCI årligen, och man ansvarar för hela Östergötland inom detta område. När det gäller bypassoperationer (CABG) tar US hand om hela sydöstra Sverige, ett upptagningsområde med ca en miljon invånare.
– För speciella operationer, som ballongvidgning av hjärtats klaffar, har vi ett rikstäckande uppdrag, och vi har haft denna rikspecialitet här sedan 1991, berättar Magnus Janzon, verksamhetschef för kardiologiska kliniken idag.

Seldingerenheten – döpt efter världsunik innovation
Seldingerenheten samlar all kompetens inom hjärtats och kärlens sjukdomar vid US på ett och samma ställe. Christine Sonnhag var en utav dem som drev utvecklingen framåt och möjliggjorde etableringen av den nya enheten.
– Tidigare hade man laboratorier för diagnostik och behandling av kranskärlssjukdomar ( PCI ), rytmrubbningar (RF ablationer ) och perifera kärlsjukdomar spridda över ett större område. Det gjorde bland annat att man var tvungen att transportera patienten långa sträckor. Samtidigt behövdes ny utrustning i befintliga laboratorier och för att möta ökade behov en utökning av antalet laboratorier. För att stärka US och få övergripande bättre fokus på hjärtkärlsjukdomarna ville man bygga upp en ny enhet, komplett med den senaste tekniken, förklarar Christine.

Seldingerenheten är också unik i flera avseenden. Enheten har sex laboratorier som servar hela länet och, för högspecialiserade åtgärder, hela regionen med kardiologiska kateterburna ingrepp, kateterburen kärlkirurgi och viss interventionell radiologi.
Ett av laboratorierna är en så kallad hybridsal där även öppna operationer kan utföras, och man satsar mer och mer på dagvårdsverksamheten där patienter kallas för undersökning och behandling på morgonen och kan gå hem på eftermiddagen.
– Vi går i allmänhet mot en utveckling där allt fler ingrepp är polikliniska. Givetvis går det inte att applicera på alla typer av ingrepp men tanken är att behandlingar ska göras så enkla som möjligt till största förmån för patienterna, menar Magnus Janzon.

Ny metod – täta klaffar med kateteringrepp
Sjuka hjärtklaffar har tidigare ersatts med mekaniska eller biologiska genom öppen kirurgi, där man i de flesta fallen måste öppna hela bröstkorgen. Ett teknikgenombrott har som bekant resulterat i den nya metoden, där man genom kateteringrepp kan gå in via ljumsken och sätta in en ny klaff.
Nu i höst kommer US även att börja åtgärda läckande klaffar med hjälp av samma teknik. Magnus berättar här om ambitionen som sträcker sig över kommande år:
– Metoden utvecklas i rask takt, och därför är det också viktigt att en rikstäckande studie påbörjas och att man börjar bygga upp ett register. Det är vi traditionellt bra på i Sverige, och här i Linköping har vi börjat bygga upp ett register som ska omfatta klaffoperationer som utförts med den nya tekniken.