Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utveckling för framtiden – när teknologi och humaniora möts

Vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, bedrivs specialiserad grundforskning, ofta med stark internationell prägel. Projekten är nästan uteslutande tvärvetenskapliga och involverar forskare från alla möjliga discipliner, exempelvis datateknik, medicin, psykologi och juridik. Forskningen kan dessutom kopplas till näringslivet, ibland övergripande för vissa branscher och ibland direkt mot företag i olika samverkansprojekt.

Professor Christian Munthe har det övergripande ansvaret för forskningen vid institutionen och är själv involverad i ett antal projekt framförallt inom medicinsk- och affärsrelaterad etik. En av världens främsta forskare inom finans- och affärsetik, Joakim Sandberg, verkar också inom institutionen.
– Sandberg har tagit den teoretiska forskningen inom affärsetik till en högre nivå och behandlar bl.a. finansiella områden som etiska investeringar och placeringar samt etiskt motiverad bankverksamhet. Han resonerar också kring hur hållbara olika etiska perspektiv är inom affärsvärlden, berättar Christian Munthe.

Praktisk filosofi – medicinsk utveckling möter kommersiella intressen
Det har på senare år uppstått en rad frågor gällande medicinsk screening, där sjukvården samlar in prover och drar statistiska slutsatser.
Screening har också diskuterats med referens till cancerrelaterade tester där man fått positivt testresultat och börjat behandla trots att det inte varit nödvändigt, testresultatet har med andra ord varit falskt-positivt. Naturligtvis finns det även exempel på motsatsen, med falskt-negativa testresultat.
– Det finns med andra ord inga perfekta tester, kommenterar Munthe. Det råder nu en stor etisk diskussion kring den problematik som medicinsk screening medför, tillsammans med forskare från Karolinska institutet har vi publicerat en bok som behandlar ämnet. Inom vår institution undersöker vi också utmaningar som sker i mötet mellan medicinsk utveckling och affärsmässiga investeringar.
Christian Munthe har intresserat sig för den investeringstunga och kapitalberoende läkemedelsindustrin ur ett filosofiskt och etiskt perspektiv under många år och delvis kommit fram till att de stora läkemedelsbolagen, de som tänkt sig en lång framtid inom branschen, måste tänka etiskt för att klara sig.

Språkteknologi – ett styrkeområde
Docent Staffan Larsson har ägnat de senaste 15 åren åt att forska om dialog och utifrån denna forskning utveckla dialogsystem som gör att vi människor effektivt kan kommunicera med datorer. Efter ett antal EU-projekt började kommersiella idéer växa fram, och grundat på intresse bl.a. från bilindustrin etablerade Larsson tillsammans med Fredrik Kronlid det egna företaget Talkamatic år 2008 med support från GU Holding.
Idag har Talkamatic förutom beställningar från bilindustrin även inlett samarbete med företag ur Fordonskomponentgruppen där man söker höja säkerheten i fordon baserat på det senaste inom språkteknologi. Utgångspunkten är att framtidens bilar kommer att ha system där olika funktioner är röststyrda istället för manuellt knappstyrda. Språkteknologi är också ett av de prioriterade forskningsområdena, ett styrkeområde, för Göteborgs universitet.
– Den forskning som ligger till grund för vårt arbete inom Talkamatic är ett lysande exempel på hur teknologi och humaniora möts och tillsammans genererar kommersiellt gångbara lösningar, konstaterar Staffan Larsson. Vi kan tänka oss en framtid där de traditionella humanioraämnena kopplas till modern teknik, det är dags att gå ifrån de gamla normerna där humanisten anses vara teknikfientlig. Vårt projekt är bara ett exempel på hur lyckade samarbeten mellan teknik och humaniora kan se ut, det finns naturligtvis många fler möjligheter och vid institutionen uppmuntras den här typen av satsningar starkt.